петак, 17. април 2015.

Бројеви

                                            БРОЈЕВИ
Бројеви су променљива несамостална именска врста који означавају број или колико има онога што означава појам уз који бројеви стоје.
Бројеви се деле на три врсте.

1. Основни бројеви означавају колико има појмова које именица
  означава.
На пример: три човека, једна улица, петнаест кликера...

2. Редни бројеви означавају у ком се реду налази појам који означава именица уз коју број стоји.
На пример: осми спрат, први разред, трећа саксија...

3. Збирни бројеви означавају збир појмова које именица означава. 
На пример: петоро деце, седморо људи, двадесеторо прасади...