уторак, 6. октобар 2015.

Бројеви

                                                                      БРОЈЕВИ
Бројеви су променљива несамостална именска врста речи који означавају број или колико оног што означава појам уз који бројеви стоје. Бројеви се деле на три врсте.
1. ОСНОВНИ БРОЈЕВИ
Основни бројеви означавају колико има појмова које именица означава.
На пример:  два човека, три жене, седам ученика...
Основни бројеви један, два, три и четири се мењају по падежима и имају деклинацију. Бројеви од пет па надаље су непроменљиви. Осим стотина, хиљада, милион, милијарда које имају само функцију бројева, али су заправо именице.

2. РЕДНИ БРОЈЕВИ
Редни бројеви означавају у ком се реду налази појам који означава именица уз коју број стоји.
На пример: прво место, трећа награда, осми путник, шести спрат...

3. ЗБИРНИ БРОЈЕВИ
Збирни бројеви означавају збир појмова које именица означава. Најчешће се односе на именице које означавају млада бића.
На пример: четворо деце, двоје јагњади, десеторо прасади...