петак, 16. август 2013.

ПРИРОДА И ДРУШТВО - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ 3.РАЗРЕДА

Основна школа „Дража Марковић Рођа“ Смољинац
Природа и друштво

Природа и друштво – стандарди постигнућа на крају 3.разреда
Наставна област
Нивои постигнућа
Стандарди
Жива и нежива природа
Основни ниво
1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања;
1ПД.1.1.6. разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима;
Средњи ниво
1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића;
1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту;
1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници;
Напредни ниво
1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима;
Екологија
Основни ниво
1ПД1.2.2. зна употребну вредност природних ресурса;
1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе;
Средњи ниво
1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса;
1ПД.2.2.4.зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити;
Напредни ниво
                 /
Материјали
Основни ниво
1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост, провидност, намагнетисаност;
1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу;
1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене темперетуре, услед механичког утицаја и деловања воде и ваздуха;
Средњи ниво
1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање;
1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који то нису;
1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала  одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу;
Напредни ниво
1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи;
Кретање и
оријентација у
простору
Основни ниво
1ПД.1.4.3. уме да одреди стране света помоћу Сунца;
1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век;
1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара;

Средњи ниво
1ПД.2.4.2. зна да се светлост креће праволинијски;
1ПД.2.4.3. уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља;
1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена;

Напредни ниво
1ПД.3.4.1. уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и значењу картографских знакова;
Друштво
Основни ниво

1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу;
1ПД.1.5.4. зна који су главни извори
опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите;

Средњи ниво
1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама;
1ПД.2.5.3.разуме повезаност и међуповезаност различитих људских делатности;
Напредни ниво
1ПД.3.5.1. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују;
Држава Србија и њена прошлост
Основни ниво
1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода;
1ПД.1.6.4. зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости;
1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости;
1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их;
Средњи ниво
1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у насељу;
1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно – географских фактора-рељефа, вода, климе и делатности људи;
1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад;
1ПД.2.6.7. препознаје основна културна и друштвена обележја различитих историјских периода;
Напредни ниво
1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских догађаја и појава.

Едукативне игрице

четвртак, 15. август 2013.

Мени је мене жао - Мирослав Кокошар

                        МЕНИ ЈЕ МЕНЕ ЖАО
 
                        Што ме у школу и овог јутра
                        сањивог прате, то не бих знао.
                        Тако ће опет бити и сутра...
                         МЕНИ ЈЕ МЕНЕ МНОГО ЖАО!


                         Што није деда, то ме баш чуди,
                         на моју страну јутрос стао?!
                         Рекао мами да ме не буди...
                          МЕНИ ЈЕ МЕНЕ ОПЕТ ЖАО!


                          Где ли су она дечија права
                          која је Господ детету дао?
                          Да га не буде, док слатко спава...
                          МЕНИ ЈЕ МЕНЕ ДО НЕБА ЖАО!
 
                                            Мирослав  Кокошар


                       

МАТЕМАТИКА - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 3.РАЗРЕДА

Основна школа „Дража Марковић Рођа“ Смољинац
Математика

Математика – стандарди постигнућа на крају 3.разреда
Наставна област
Нивои постигнућа
Стандарди
Природни бројеви и
Операције са њима
Основни ниво
1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној полуправој;
1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве хиљаде;
1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом;
1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру првр хиљаде;

Средњи ниво
1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева ( паран, непаран, најмањи, највећи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем;
1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју;
1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза;
1МА.2.1.4. рачуна вредност израза са највише две операције;
1MA.2.1.5. уме да решава једначине;
Напредни ниво
1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака;
1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени;
1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет;
1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми;
1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом;
Геометрија
Основни ниво
1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни ( паралелност, нормалност, припадност);
1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе;
1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица;
Средњи ниво
1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни;
1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине;
1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим мерним јединицама;
Напредни ниво
1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника;
Разломци
Основни ниво
1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине;
Средњи ниво
1МА.2.3.1. уме да препозна разломак  (b  10, ab ) када је графички приказан на  фигури подељеној на b делова;
Напредни ниво
                 /
Мерење и мере
Основни ниво
1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама;
1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности (l, dl, ml);
1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg t);
1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме;
Средњи ниво
1МА.2.4.1. . уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама;
 1.МА.2.4.2. зна јединице за време ( секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да претвара веће у мање и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама;
1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање;
1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање;
1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању једноставних задатака и уме графички да представи дате податке;

Напредни ниво
1МА.3.4.1. зна јединице за време ( секунда, минут, сат, дан, месец, година, век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама;
1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности;
1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе.

СРПСКИ ЈЕЗИК - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 3.РАЗРЕДА

Основна школа „Дража Марковић Рођа“ Смољинац
Српски језик

Српски језик – стандарди постигнућа на крају 3.разреда
Наставна област
Нивои постигнућа
Стандарди
Говорна култура

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике;
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања;
1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв. „певушења“ или „скандирања“;
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања); добро распоређује основну информацију и додатне информације;
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање;
Вештина читања и
Разумевања
прочитаног
Основни ниво
1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста;
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације експлицитно исказане у једној реченици, пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.);
1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, речник);
1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста;
Средњи ниво
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, акоји спорије;
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући информације исказане у различитим деловима текста (у различитим реченицама, пасусима, пољима табеле);
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација, одређује след догађаја у тексту;
1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену;
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста ( предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, на основу поступака јунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.);

Напредни ниво
1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр. текст, табела, графички приказ);

Писано
изражавање
Основни ниво
1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назива школе;
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре;
1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме;
1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст ( до 400 речи);
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава;
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку ( о томе куда иде, зашто касни, и сл.);
Средњи ниво
1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/-чки/-шки); правилно пише речцу ЛИ и речцу НЕ; употребљава запету при набрајању;
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима;
1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији ( формалној/неформалној);
1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст;
1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст;
1СЈ2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне понављање);
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља грешке);
1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, презиме, име родитеља, година рођења, адреса, телефон; школа, разред, одељење);


Напредни ниво
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене;
1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро распоређује информацију и додатне информације унутар текста и пасуса;
1СЈ.3.3.3.прилагођава језичко-стилски израз типу текста;
1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст;
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи ( у односу на узраст);

Граматика и
Лексикологија
Основни ниво
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе);
1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) и глаголско време (презент, перфекат и футур);
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне);
1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију;
1СЈ.1.4.5. познаје значење речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији ( у кући, школи и сл.);

Средњи ниво
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе);
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве;  личне заменице; основне и редне бројеве);
1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне , упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне);
1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију;
Напредни ниво
1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи ( властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе);
1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у којем су употребљени;

Књижевност
Основни ниво
1СЈ1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну);
1СЈ1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту;
1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту;
Средњи ниво
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме;
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине – пословице, загонетке, брзалице);
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми;
1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима у књижевноуметничком тексту;
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима ( нпр. одређује редослед догађаја у
књижевноуметничком тексту);

Напредни ниво
1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст;
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту.