среда, 27. новембар 2019.

Пројектна настава за 2. разред - оперативни планови за децембар и јануарПРОЈЕКТНА НАСТАВА  2. разред
 ДЕЦЕМБАР и ЈАНУАР  школска 2019/20.година
Циљ пројекта: оспособљавање ученика за разумевање  значаја зимских празника, оспособљавање ученика за разумевање и бригу о гладним и немоћним птицама, дружење са родитељима у заједничком послу и игри
Назив пројекта : СТИЖУ ПРАЗНИЦИ
Садржај
Исходи
Активности, методе, облици
Средства
Међупредметне компентенције
Евалуација, самоевалуација
1.Пахуљице од папира
2. Стихови о Новој години
3. Цртамо и пишемо новогодишње честитке
4.Кућице и хранилице за птице
5. Божић
6. Снешко Белић и ми (заједничко прављење Снешка Белића са родитељима)
7. Да се похвалимо (пано)

Српскијезик: Учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; обликује усмено описује ствари из непосредног окружења; бира и користи одговарајуће  речи у говору; на правилан начин користи нове речи у свакодневном говору;
 Зна да правилно напише датум. 
Свет око нас:
Сарађујеса вршњацима у заједничким активностима;
Зна своја права и обавезе;
Поштује старије особе;
Уважава и разуме различитост полова;
Математика: уме да реши проблеме из свакодневног живота;
Енглескијезик: препозна и именује жива бића различитог пола и старосне доби;
Ликовна култура:
изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања.
Музичка култура: пева по слуху песме различитог садржаја и расположења.
Физичко и здравствено васпитање: правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања.

Посматрање
Разговор, истраживање,игра
Цртањеиписање
Индивидуа­лниподстицај
Аналитичко-синтетичка
Индивидуални, групни, тандем, фронтални
·         самостално проналажењеи нформација;
·         способност решавањапроблема;
·         самостално учење;
·         рад у групи,
сарадњу;- критичкиоднос према властитом и туђем раду;                                                                                  - доношење одлука; аргументовање;- усвајањедругачијих, нових начина рада;планирање;                                                                    - поштовање рокова и преузимање одговорности.

Папир, маказе,блок, боје, свеске,
шпер плоча (готови делови), топли лепак,
дрвени типлови за украшавање; картонска кутија, топли лепак, пластичне сламке за сок,
пластичне флаше, канапи или траке, оловке или дрвени штапићи, реквизити за израду Снешка Белића
Компетенција за учење;
 одговорно учешће
 у демократском друштву;
 естетичке компетенције; комуникације;
одговорном односу према околини; одговорном односу према здрављу;
одговоран однос према особама другог пола и старијим особама;
решавање проблема;
дигитална компетенција;
Ученички радови
посматрање
праћење ангажовања ученика
Белешке
презентације ученичких радова другима
Самопроцена, вршњачко вредновање, запажања родитеља,
фотографије, видео записи, блог и Фејсбук страница, школски сајт