четвртак, 27. јун 2019.

Школски програм - Пројектна настава 2


                                            ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

Назив предмета
                                                         ПРОЈЕКНА НАСТАВА
Циљ
Циљ пројектне наставе је стицање знања и оспособљавање ученика да знања примене у животу, решавање актуелних проблема из животног окружења, самостално коришћење различитих извора ради стицања нових знања, подстицање за истраживањем, истраживачко учење, развој интересовања за уметност, културу и демократију, развој комуникационих вештина.
Разред
други
Годишњи фонд часова
36


      Напомена: Део школског програма овог наставног предмета који се односи на
инклузивно образовање биће у анексу Школског програма, уколико постоји
потреба за овом врстом подршке.

Пројектна настава годишњи фонд часова 36

Етапе пројектне активности

Задаци етапа
Активности наставника
Активност ученика
Методе наставе и учења                       
ИСХОДИ
По завршетку другог разреда ученик ће бити у стању да                       
ЦИЉАНА ЕТАПА
-    Одерђивање циљева, формирање радних група
-    Одређивање предмета истраживања, мотивисање ученика, помоћ у постављању циљева наставног пројекта
-    Разматрање предмета истраживања, добијање неопходних додатних информација, утврђивање циљева истраживања
-    Истраживање,
-    посматрање,
-    учење решавањем проблема
-    анализа и синтеза
- функционално повезивање знања, вештина и искустава и мотивација

АНАЛИТИЧКА ЕТАПА
-    Анализа проблема, утврђивање извора информација, постављање задатака, редослед улога у групи
-    Изношење предлога одговарајућег извора, начин прикупљања  и анализа података, корекција, одређивање улога у сагласности са очекиваним исходима
-    Формулисање задатка, утврђивање извора
-    Истраживање,
-    посматрање,
-    учење решавањем проблема
-    анализа и синтеза
-уочавање сличности и различитости ради класификовања
ИСТРАЖИВАЧКА ЕТАПА
-    Решавање поставњених задатака
-    Расподела посебно одабраних материјала сваком ученику, консултације, координација, контрола урађеног, подстицање
-    Састављање плана рада, прикупљање информација, практично остваривање изабраних улога, испуњавање одговарајућих функција
-    истраживање,
-    посматрање,
-    учење решавањем проблема
-    анализа и синтеза,
-    кооперативно учење
-    користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника
-    придржава се договорених правила
КОНСТРУКЦИЈСКА ЕТАПА
-    Анализа степена оставрености сваког задатка, конструисање пројекта
-    Сагледавање слабости, консултације у оквиру отклањања слабости, консултације о формирању текуће документације
-    Анализа добијених информација, комбиновање идеја и њихово уопштавање, извлачење опште идеје
-    истраживање,
-    посматрање,
-    учење решавањем проблема
-    анализа и синтеза
-    испитивање својстава и особина, веза и узрочно-последичних односа
ПРЕЗЕНТАЦИОНА ЕТАПА
-    Презентација наставног пројекта
-    Организација екпертизе
-    Јавна одбрана
-    демонстрација
-    Добијене продукт учинити видљивим и представитии их другима.
РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕЊИВАЧКА ЕТАПА
-    Оцена резултата наставног пројекта и процеса његове реализације
-    Уопштавање рецензија и мишљења, прогностичке оцене организације и реализација пројекта
-    Процена процеса реализације, подстицај за стицање нових знања
-анализа,
-    повезује резултате учења и рада са уложеним трудом.
ЕВАУЛАЦИЈА
-    процена оставарености резултата, тешкоће у реализацији, посебни успеси, кавлитет представљања и обавештавања јавности
-    Оцењивање педагошког ефекта рада
-    Самооцена у оквиру пројектне активности
-     самооцењивање
-    вербално изражавање спољашњих и унутрашњих запажања

Садржаји програма
Начин остваривања програма ( пројектна настава)
ЦИЉАНА ЕТАПА
-          одређивање циља повезан са битним странама дечјег живота
-          повезан садржај са осталим предметима
АНАЛИТИЧКА ЕТАПА
-          ослањање на постојећа знања
-          указивање на изворе додатних информација
ИСТРАЖИВАЧКА ЕТАПА
-          решавање постављених задатака,
-          консултације међу ученицима и међу ученика и наставника
КОНСТРУКЦИЈСКА ЕТАПА
-          превазилажење тешкоћа
-          превазилажење слабости
-          конструкција пројекта
ПРЕЗЕНТАЦИОНА ЕТАПА
-          припрема пројекта за презентацију
-          демонстарација урађеног
РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕЊИВАЧКА ЕТАПА
-          анализа урађеног пројекта кроз све етапе
-          оцењивање позитивних страна које се могу још побољшати
-          јасноћа и занимљивост самог пројекта
ЕВАЛУАЦИЈА
-          Усвојеност  и применљивост нових сазнања
            
НАЧИНИ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА
Критеријуми за оцењивање су редовност у похађању наставе, заинтересованост и
активно укључивање у процес наставе. Праћење ће се остваривати систематским
посматрањем.


уторак, 25. јун 2019.

Оперативни план рада пројектне наставе за 2.разред


                                                                      Школска 2019/2020.

                                      Оперативни план рада пројектне наставе


                                Разред и одељење: II2
                                Одељењски старешина: Љубица Николић

Месец
Број часова
Наставна тема
Наставне јединице
Септембар
2
ПОНОВО У ШКОЛИ
1.Био је распуст , а на распусту...2. Израда сликовног распореда часова
Септембар
2
САОБРАЋАЈ
3. Пут од куће до школе4. Учимо да возимо бицикл
Октобар
5
ЈА САМ САМО ДЕТЕ
5. Имам права и обавезе6. Кад сам био/ла дете (гост на часу дека или бака)7. Наше сличности и разлике (11.октобар – Светски дан девојчица)8. Шетамо селом (15.10. Светски дан пешачења)9. Чувари здравља
Новембар
4
АЗБУКА
10. Вук С. Караџић11. Познајем те по рукопису (писање и украшавање слова)12. Познајем те по рукопису (писање и украшавање слова)
13. Израда паноа

Децембар

4
СТИЖУ ПРАЗНИЦИ
14. Пахуљице од папира15. Стихови о Новој години16. Цртамо и пишемо новогодишње честитке17. Кућице за птице
Јануар
3

18. Божић19. Снешко Белић и ми20. Да се похвалимо (пано)
Фебруар

2
НАША ДИГИТАЛНА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА
21. Мој дан кроз фотографије
22.Фотографисао/ла сам од школе до куће
Март

4

23. Фотографисао/ла сам моје биљке и животиње
24. Умем да правилно напишем  SMS поруку
25. Учимо да претражујемо интернет
26. Учим школске предмете са јутјуба
4
ОПЕТ КРЕЋЕ ПРОЛЕЋЕ
27. Априлилили

28. Осликавање саксија

29. Радујемо се Ускрсу
30. Од семенке до биљке

Мај
4

31. Садимо цвеће
32. Уређујемо учионицу
33. Лековито биље
34. Креирамо ципеле за шетање кроз снове

Јун

2
ТО СМО МИ
35. Ђачки бувљак
36. Израда паноа, PP презентације, фото албума, филмског записа...