понедељак, 23. август 2021.

ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2021/2022. годину

 На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2021/2022. годину

Члан 1.

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину.

Члан 2.

Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада.

Члан 3.

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 30. децембра 2021. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године.

Друго полугодиште завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 21. јуна 2022. године за ученике од првог до седмог разреда.

Члан 4.

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до седмог разреда, остварују се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута.

Члан 5.

План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

Члан 6.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.

Јесењи распуст почиње у четвртак, 11. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 12. новембра 2021. године

Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у петак, 21. јануара 2022. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у уторак, 3. маја 2022. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године.

Члан 7.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2021. године, Свети Сава 27. јануара 2022. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2022. године, Дан победе 9. маја 2022. године и Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2022. године.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

У школама се обележавају: 8. новембар 2021. године, као Дан просветних радника, 21. фебруар 2022. године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2022. године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете.

Члан 8.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници исламске заједнице ‒ 2. маја 2022. године, на први дан Рамазанског бајрама и 9. јула 2022. године, на први дан Курбанског бајрама;

3) припадници јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први дан Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару – 25. децембра 2021. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 7. јануара 2022. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 15. до 18. априла 2022. године; православни од 22. до 25. априла 2022. године).

Члан 9.

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су остварене екскурзије.

Aко је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

Члан 10.

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у понедељак, 28. јуна 2022. године.

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим правилником.

Члан 11.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта 2022. године и у суботу, 26. марта 2022. године, а завршни испит у среду, 22. јуна 2022. године, у четвртак, 23. јуна 2022. године и у петак, 24. јуна 2022. године.

Члан 12.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2021/2022. години спровести следећа међународна испитивања:

1) ICCS 2022 (главно тестирање) – у периоду од 21. марта 2022. године до 21. априла 2022. године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у селектованим школама);

2) TIMMS (пробно тестирање) ‒ у периоду од 1. марта 2022. године до 15. априла 2022. године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у селектованим школама);

3) ICILS (пробно тестирање) ‒ у периоду од фебруара до априла 2022. године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења осмог разреда у селектованим школама).

Члан 13.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-91/2021-04

У Београду, 31. маја 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.уторак, 22. јун 2021.

Срећан распуст

 

   


                                  Свим ученицима, наше школе, срећан летњи распуст!

среда, 19. мај 2021.

Желите ли да постанете милионер?

 


                                                         

                                                             Квиз МИЛИОНЕР

                                                             КВИЗ МИЛИОНЕР
ПРИПРЕМА ЗА ЧАС

1. Школа

ОШ  Моша Пијаде

Место

Мало Црниће

2. Наставник (име и презиме)

Сузана Митић

3. Модел наставе (изабрати из падајућег менија):

   Класични (уживо у учионици)

4. Предмет:

СРПСКИ ЈЕЗИК

Разред  III

 

5. Наставна тема - модул:

Граматика и правопис

6. Наставна јединица:

Проверавамо своје знање из граматике и правописа


четвртак, 1. октобар 2020.

Подељена срећа, два пута је већа!                                         АКТИВНОСТИ ПОВОДОМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

                                                            5. - 11.октобра 2020.године

            Ове године Дечја недеља траје од 5. - 11.октобра, а посебна пажња се посвећује солидарности и сарадњи, те је мото ове године "Подељена срећа, два пута је већа!".

                            Током недеље реализоваће се следеће активности:

                                1. Јесењи крос

                                2. Цртање кредама у боји

                                3. "Подељена срећа, два пута је већа!"

                                    (размена поклона)

                                4. Дрво дечијих права

                                5. Ликовна радионица

                               недеља, 6. септембар 2020.

петак, 21. фебруар 2020.

Пројектна настава за 2.разред - друго полугодиште
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 2.разред
Фебруар, март, април, мај и јун   школска 2019/2020.
Циљ пројекта: Оспособљавање ученика за стицање основних дигиталних компентенција, оспособљавање ученика за безбедно коришћење Интернета, оспособљавање ученика за начине и самостално коришћење истог за самостално учење
Назив пројекта: НАША ДИГИТАЛНА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА
Садржај
Исходи
Активности, методе,облици
Средства
Међупредметне
компентенције
Евалуација, самоевалуација

21. Мој дан кроз фотографије
22.  Фотографисао/ла сам од куће до школе
23. Фотографисао/ла сам моје биљке и животиње
24.Умем да правилно напишем SMS поруку
25.Учимо да претражујемо Интернет
26.Учимо школске предмете са јутјуба


Српскијезик: Учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; обликује усмено описује ствари из непосредног окружења; бира и користи одговарајуће  речи у говору; на правилан начин користи нове речи у свакодневном говору;
 Зна да правилно напише датум. 
Свет око нас:
Сарађујеса вршњацима у заједничким активностима;
Зна своја права и обавезе;
Поштује старије особе;
Уважава и разуме различитост полова;
Математика: уме да реши проблеме из свакодневног живота;
Енглескијезик: препозна и именује жива бића различитог пола и старосне доби;
Ликовна култура:
изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања.
Музичка култура: пева по слуху песме различитог садржаја и расположења.
Физичко и здравствено васпитање: правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања.

Посматрање
Разговор, истраживање,игра
Цртањеиписање
Индивидуа­лниподстицај
Аналитичко-синтетичка
Индивидуалнигрупнитандемфронтални
·         самостално проналажењеи нформација;
·         способност решавањапроблема;
·         самостално учење;
·         рад у групи,
сарадњу;- критичкиоднос према властитом и туђем раду;                                        


Компетенција за учење;
 одговорно учешће
 у демократском друштву;
 естетичке компетенције; комуникације;
одговорном односу према околини; одговорном односу према здрављу;
одговоран однос према особама другог пола и старијим особама;
решавање проблема;
дигитална компетенција;

Ученички радови
посматрање
праћење ангажовања ученика
Белешке
презентације ученичких радова другима
Самопроцена, вршњачко вредновање, запажања родитеља,
фотографије, видео записи, блог и Фејсбук страница, школски сајт


Циљ пројекта: Оспособљавање ученика за стицање смисла за шалу, креативно изражавањеи неговање љубави према празницима
Назив пројекта: ОПЕТ КРЕЋЕ ПРОЛЕЋЕ
Садржај


Исходи
Активности, методе,облици
Средства
Међупредметне
компентенције
Евалуација, самоевалуација
27.Априлили
28.Осликавање саксија
29.Радујемо се Ускрсу
30.Од семенке до биљке
31.Садимо цвеће
32. Уређујемо учионицу
33. Лековито биље
34. Креирамо ципеле за шетање кроз снове

Српскијезик: Учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; обликује усмено описује ствари из непосредног окружења; бира и користи одговарајуће  речи у говору; на правилан начин користи нове речи у свакодневном говору;
 Зна да правилно напише датум. 
Свет око нас:
Сарађујеса вршњацима у заједничким активностима;
Зна своја права и обавезе;
Поштује старије особе;
Уважава и разуме различитост полова;
Математика: уме да реши проблеме из свакодневног живота;
Енглескијезик: препозна и именује жива бића различитог пола и старосне доби;
Ликовна култура:
изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања.
Музичка култура: пева по слуху песме различитог садржаја и расположења.
Физичко и здравствено васпитање: правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања.
Посматрање
Разговор, истраживање,игра
Цртањеиписање
Индивидуа­лниподстицај
Аналитичко-синтетичка
Индивидуалнигрупнитандемфронтални
·         самостално проналажењеи нформација;
·         способност решавањапроблема;
·         самостално учење;
·         рад у групи,
сарадњу;- критичкиоднос према властитом и туђем раду;                                        


Компетенција за учење;
 одговорно учешће
 у демократском друштву;
 естетичке компетенције; комуникације;
одговорном односу према околини; одговорном односу према здрављу;
одговоран однос према особама другог пола и старијим особама;
решавање проблема;
дигитална компетенција;

Ученички радови
посматрање
праћење ангажовања ученика
Белешке
презентације ученичких радова другима
Самопроцена, вршњачко вредновање, запажања родитеља,
фотографије, видео записи, блог и Фејсбук страница, школски сајт


Циљ пројекта:Оспособити ученике да умеју да цене свој рад
Назив пројекта: ТО СМО МИ
Садржај


Исходи
Активности, методе,облици
Средства
Међупредметне
компентенције
Евалуација, самоевалуација
35. Ђачки бувљак
36. Израда паноа, РР презентације, фото албума, филмског записа...

Српскијезик: Учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; обликује усмено описује ствари из непосредног окружења; бира и користи одговарајуће  речи у говору; на правилан начин користи нове речи у свакодневном говору;
 Зна да правилно напише датум. 
Свет око нас:
Сарађујеса вршњацима у заједничким активностима;
Зна своја права и обавезе;
Поштује старије особе;
Уважава и разуме различитост полова;
Математика: уме да реши проблеме из свакодневног живота;
Енглескијезик различитог пола и старосне доби;
Ликовна култура:
изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања.
Музичка култура: пева по слуху песме различитог садржаја и расположења.
Физичко и здравствено васпитање: правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања.: препозна и именује жива бића

Посматрање
Разговор, истраживање,игра
Цртањеиписање
Индивидуа­лниподстицај
Аналитичко-синтетичка
Индивидуалнигрупнитандемфронтални
·         самостално проналажењеи нформација;
·         способност решавањапроблема;
·         самостално учење;
·         рад у групи,
сарадњу;- критичкиоднос према властитом и туђем раду;                                        


Компетенција за учење;
 одговорно учешће
 у демократском друштву;
 естетичке компетенције; комуникације;
одговорном односу према околини; одговорном односу према здрављу;
одговоран однос према особама другог пола и старијим особама;
решавање проблема;
дигитална компетенција;

Ученички радови
посматрање
праћење ангажовања ученика
Белешке
презентације ученичких радова другима
Самопроцена, вршњачко вредновање, запажања родитеља,
фотографије, видео записи, блог и Фејсбук страница, школски сајт