субота, 27. август 2016.

Календар рада у школској 2016/2017.години

ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/2016)
Члан 1.
Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. годину.
Члан 2.
Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада утврђени наставним планом и програмом за основне школе планирају се годишњим планом рада.
Члан 3.
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2016. године, а завршава се у петак, 27. јануара 2017. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 13. фебруара 2017. године.
Друго полугодиште завршава се у уторак, 30. маја 2017. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 13. јуна 2017. године за ученике од првог до седмог разреда.
Члан 4.
Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У оквиру 36, односно 34 петодневних наставних седмица, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.
Члан 5.
Наставни план и програм за основну музичку и основну балетску школу остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.
Члан 6.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду, 4. јануара 2017. године, а завршава се у петак, 6. јануара 2017. године, а други део почиње у понедељак, 30. јануара 2017. године, а завршава се у петак, 10. фебруара 2017. године.
Пролећни распуст почиње у четвртак, 13. априла 2017. године, а завршава се у понедељак, 17. априла 2017. године.
Летњи распуст почиње у среду, 14. јуна 2017. године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2017. године.
Члан 7.
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2016. године, Дан примирја у Првом светском рату 11. новембра 2016. године, Свети Сава 27. јануара 2017. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2017. године, Дан победе 9. маја 2017. године, Видовдан 28. јуна 2017. године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Уторак, 8. новембар 2016. године обележава се као Дан просветних радника.
Члан 8.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници Исламске заједнице – 11. септембра 2016. године, на први дан Курбан Бајрама;
3) припадници Јеврејске заједнице – 12. октобра 2016. године, на први дан Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2016. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2017. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 14. априла до 17. априла 2017. године; православни од 14. априла до 17. априла 2017. године).
Члан 9.
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.
Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.
Члан 10.
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.
Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада.
Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у среду, 28. јуна 2017. године.
Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе.
Члан 11.
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 12.
Правилник је објављен у "Службеном гласнику 
РС - Просветни гласник", бр. 8/2016 од 
23.6.2016. године, а ступио је на снагу 1.7.2016. четвртак, 25. август 2016.

Ко ће моћи да предаје у основној школи од 1.9.2016.године?

 PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI: Nastavnici bez fakultetske diplome neće ostati bez posla, jer će se odredbe Pravilnika primenjivati samo na novozaposleni kadar, kažu u resornom ministarstvu.

http://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/240816/240816-vest5.html

Извор:paragraf.rs

Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС -
Просветни гласник", бр. 11/2012 и 15/2013.
Члан 1.
Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи.
Члан 2.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:
1) професор разредне наставе,
2) наставник разредне наставе,
3) професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом,
4) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,
5) мастер учитељ,
6) дипломирани учитељ - мастер;
7) професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави из страног
језика као обавезног предмета у првом циклусу основног образовања и васпитања могу
да изводе лица, и то:
1) професор одговарајућег страног језика,
2) професор разредне наставе,
3) дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности,
4) дипломирани школски педагог или школски психолог,
5) дипломирани педагог или дипломирани психолог,
6) наставник одговарајућег страног језика, у складу са чл. 145. и 146. Закона о основној
школи,
7) наставник одговарајућег страног језика са положеним стручним испитом по
прописима из области образовања или лиценцом за наставника,
8) наставник разредне наставе,
9) лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које је
на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије ипсихологије, као и методике наставе,
10) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,
11) професор разредне наставе, који је на основним студијама савладао програм Модула
за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење
којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1
Заједничког европског оквира,
12) дипломирани библиотекар - информатичар,
13) мастер филолог,
14) мастер професор језика и књижевности,
15) мастер учитељ,
16) дипломирани учитељ - мастер,
17) мастер учитељ, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује
савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког
европског оквира,
18) дипломирани учитељ-мастер, који је на основним студијама савладао програм
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује
уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира,
19) мастер библиотекар - информатичар.
Лица из става 2. тач. 2), 4), 5), 8), 9), 12), 15), 16) и 19) која нису професори одговарајућег
језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира).
Лица из става 2. тач. 3), 13) и 14) треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2
(Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски
програм или главни предмет/профил.
Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од
филолошких катедри универзитета у Србији, или међународно признатом исправом за ниво
знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност
утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Предност за извођење наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и
васпитања из става 2. овог члана имају мастер професор језика и књижевности
(одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер филолог
(одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно професор, односно
наставник одговарајућег страног језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ-
мастер, односно професор разредне наставе, наставник разредне наставе, мастер професор
или професор у предметној настави и наставник у предметној настави са положеним
испитом Б2.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета српски као нематерњи
језик у првом циклусу основног образовања и васпитања могу да изводе лица, и то:
1) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине,
2) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама са
мађарским, русинским или румунским наставним језиком,
3) дипломирани филолог (србиста - српски језик и лингвистика) - мастер,
4) професор српског језика и књижевности,
5) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком,
6) професор српске књижевности и језика,7) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
8) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима,
9) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима,
10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност,
11) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик,
12) професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима,
14) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима,
15) професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и општу
књижевност,
16) професор југословенске књижевности са страним језиком,
17) дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
18) дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
19) професор разредне наставе,
20) наставник разредне наставе,
21) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)),
22) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика)),
23) мастер учитељ,
24) дипломирани учитељ-мастер.
Лица из става 8. тач. 19), 20), 23) и 24) овог члана која су диплому стекла на језику
мањина треба да поседују знање српског језика најмање на нивоу Ц1 (Заједничког
европског оквира). Ниво знања Ц1 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту
на неком од учитељских/педагошких факултета или на катедри за српски језик одговарајућих
факултета у Републици Србији.
Лица из става 8. тач. 3) - 24) овог члана у обавези су да положе испите из Методике с
основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке
праксе и српског језика у контакту са мађарским/словачким језиком (за мађарску и словачку
националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у
контакту) за остале националне мањине.
+ Види:
чл. 1. Правилника - 15/2013-9.
Члан 3.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи
лице које је стекло високо образовање, и то:
1. Српски језик:
а) Српски језик:
1) професор српског језика и књижевности,2) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком,
3) професор српске књижевности и језика,
4) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима,
6) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима,
7) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност,
8) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик,
9) професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
10) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима,
11) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима,
12) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама
у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или
румунском језику,
13) професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност,
14) професор југословенске књижевности са страним језиком,
15) дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
16) дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
17) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине,
18) професор српског језика и српске књижевности,
19) дипломирани компаратиста,
20) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност
и језик са компаратистиком)),
21) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност).
б) Српски као нематерњи језик:
1) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине,
2) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама са
мађарским, русинским или румунским наставним језиком,
3) дипломирани филолог (србиста - српски језик и лингвистика) - мастер,
4) професор српског језика и књижевности,
5) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком,
6) професор српске књижевности и језика,
7) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
8) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима,
9) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима,10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност,
11) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик,
12) професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима,
14) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима,
15) професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и општу
књижевност,
16) професор југословенске књижевности са страним језиком,
17) дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
18) дипломирани филолог за књижевност и српски језик.
19) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност),
20) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност).
Лица из подтач. а) и б) која су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик икњижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком;
Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.
Лица из става 1. тачка 1а, подтач. 3) - 20) овог члана у обавези су да положе испите из
Методике с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика,
Методичке праксе и испит из српског језика у контакту са мађарским/словачким језиком (за
мађарску и словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну
лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале националне мањине.
Лица из става 1. тачка 1а, подтач. 3) - 20) овог члана треба да савладају обуку за наставу
српског као нематерњег језика у трајању од 20 сати у организацији Завода за унапређивање
образовања и васпитања - Центар за професионални развој запослених у образовању.
2. Матерњи језик припадника националних мањина:
1) албански језик:
- професор, односно дипломирани филолог за албански језик и књижевност,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил албански језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
албански језик);
2) бугарски језик:
- професор, односно дипломирани филолог за бугарски језик и књижевност,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил бугарски језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
бугарски језик);
3) мађарски језик:- професор, односно дипломирани филолог замађарски језик и књижевност,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
мађарски језик);
4) русински језик:
- професор русинског језика и књижевности,
- професор руског или српскохрватског језика и књижевности уз услов да му је знање
русинског језика проверено на факултету,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил русински језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
русински језик);
5) румунски језик:
- професор, односно дипломирани филолог за румунски језик и књижевност,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил румунски језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
румунски језик);
6) словачки језик:
- професор, односно дипломирани филолог за словачки језик и књижевност,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил словачки језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
словачки језик);
7) хрватски језик:
- професор хрватског језика и књижевности,
- професор српскохрватског језика и књижевности,
- дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима,
- професор југословенске књижевности и српскохрватског језика,
- професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност,
- професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима;
8) босански језик:
- професор српског језика и књижевности,
- професор босанског језика и књижевности,
- професор босанског и српског језика,
- професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком,
- професор српске књижевности и језика,
- професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
- професор за српскохрватски језик и југословенску књижевност,
- професор за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
- професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
- професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима,- професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима,
- професор за југословенску и општу књижевност,
- професор југословенске књижевности са страним језиком,
- професор босанског језика и књижевности и српског језика и књижевности,
- мастер, дипломирани филолог (босански језик и књижевност и српски језик и
књижевност),
- мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски
језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност
и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика;
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност).
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска
књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија:
српски језик и књижевност; Србистика.
3. Страни језик:
1) енглески језик:
- професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност,
- дипломирани професор енглеског језика и књижевности,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик),
- дипломирани филолог англиста - мастер;
2) италијански језик:
- професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил италијански језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
италијански језик);
3) немачки језик:
- професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
немачки језик);
4) руски језик:
- професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил руски језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
руски језик);
5) француски језик:
- професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност,- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил француски језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
француски језик);
6) шпански језик:
- професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност,
- професор шпанског језика и хиспанских књижевности,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил шпански језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
шпански језик).
4. Ликовна култура:
- дипломирани сликар,
- академски сликар - ликовни педагог,
- академски графичар - ликовни педагог,
- академски вајар - ликовни педагог,
- дипломирани сликар - професор ликовне културе,
- дипломирани графичар - професор ликовне културе,
- дипломирани вајар - професор ликовне културе,
- дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе,
- дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе,
- дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе,
- дипломирани сликар - професор,
- дипломирани вајар,
- дипломирани вајар - професор,
- дипломирани графички дизајнер,
- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре,
- дипломирани сликар зидног сликарства,
- дипломирани графичар,
- дипломирани графичар - професор,
- професор ликовних уметности,
- наставник ликовне уметности,
- мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и дизајна),
- мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и дизајна),
- мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна),
- мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна),
- лице са завршеним факултетом ликовних уметности,
- лице са завршеним факултетом примењених уметности,- лице са завршеним факултетомпримењених уметности и дизајна.
5. Музичка култура:
- академски музичар,
- дипломирани музичар - музички педагог,
- дипломирани музички педагог,
- дипломирани музичар - композитор,
- дипломирани композитор,
- дипломирани музичар - диригент,
- дипломирани музичар - музиколог,
- дипломирани музиколог,
- наставник музичке културе,
- дипломирани диригент,
- дипломирани музичар - акордеониста,
- дипломирани музичар - гитариста,
- дипломирани музичар - соло певач,
- дипломирани професор солфеђа и музичке културе,
- дипломирани етномузиколог,
- дипломирани музичар - пијаниста,
- дипломирани музичар - чембалиста,
- дипломирани музичар - оргуљаш,
- дипломирани музичар - харфиста,
- дипломирани музичар - перкусиониста,
- дипломирани музичар - виолиниста,
- дипломирани музичар - виолиста,
- дипломирани музичар - виолончелиста,
- дипломирани музичар - контрабасиста,
- дипломирани музичар - флаутиста,
- дипломирани музичар - обоиста,
- дипломирани музичар - кларинетиста,
- дипломирани музичар - фаготиста,
- дипломирани музичар - хорниста,
- дипломирани музичар - трубач,
- дипломирани музичар - тромбониста,
- дипломирани музичар - тубиста,
- професор црквене музике и појања,
- дипломирани музичар - саксофониста,
- професор солфеђа и музичке културе,
- дипломирани музичар - педагог,- дипломирани музичар - бајаниста,
- дипломирани музичар замедијску област,
- професор музичког васпитања,
- дипломирани музичар - педагог,
- дипломирани флаутиста,
- дипломирани црквени музичар (педагог, појац и диригент хора),
- мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог,
- етномузиколог, музиколог или музички теоретичар),
- мастер музички уметник (сви професионални статуси),
- мастер композитор.
6. Историја:
- професор историје,
- професор историје и географије,
- дипломирани историчар,
- мастер историчар,
- дипломирани историчар - мастер.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да
имају завршене основне академске студије историје.
7. Географија:
- професор географије,
- дипломирани географ,
- професор географије и историје,
- дипломирани професор биологије и географије,
- дипломирани професор географије и информатике,
- професор биологије-географије,
- професор физике-географије,
- професор географије-информатике
- дипломирани професор географије-мастер,
- дипломирани географ - мастер,
- мастер географ,
- мастер професор географије,
- мастер професор биологије и географије,
- мастер професор географије и информатике,
- дипломирани географ - просторни планер.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да
имају завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани
географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или
двопредметне студије географије и информатике.
8. Физика:
- професор физике, - дипломирани физичар,
- професор физике и хемије,
- дипломирани педагог за физику и хемију,
- професор физике и основе технике,
- дипломирани педагог за физику и основе технике,
- професор физике и математике,
- дипломирани астрофизичар,
- дипломирани физичар за примењену физику и информатику,
- професор физике и хемије за основну школу,
- професор физике и основа технике за основну школу,
- дипломирани физичар за примењену физику,
- професор физике за средњу школу,
- дипломирани физичар истраживач,
- дипломирани професор физике и хемије за основну школу,
- дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
- дипломирани физичар за општу физику,
- дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику,
- дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО,
- дипломирани астроном, смер астрофизика,
- професор физике-информатике,
- дипломирани физичар-медицинска физика,
- дипломирани професор физике-мастер,
- дипломирани физичар-мастер,
- мастер физичар,
- мастер професор физике,
- мастер професор физике и хемије,
- мастер професор физике и информатике,
- дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије,
- дипломирани физичар - мастер физике-астрономије,
- дипломирани физичар - мастер медицинске физике,
- дипломирани професор физике-хемије, мастер,
- дипломирани професор физике-информатике, мастер,
- дипломирани физичар - професор физике -мастер,
- дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер,
- дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер,
- дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер,
- дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
- дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер.Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима из области физике.
9. Математика:
- професор математике,
- дипломирани математичар,
- дипломирани математичар за теоријску математику и примене,
- дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
- дипломирани математичар - информатичар,
- професор математике и рачунарства,
- дипломирани математичар за математику економије,
- професор информатике - математике,
- дипломирани математичар - астроном,
- дипломирани математичар - примењена математика,
- дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи
геометрије),
- дипломирани информатичар,
- мастер математичар,
- мастер професор математике,
- мастер професор математике и физике,
- мастер професор математике и информатике,
- мастер професор физике и математике,
- мастер професор информатике и математике,
- дипломирани професор математике-мастер,
- дипломирани математичар - мастер,
- дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије),
- дипломирани математичар - професор математике,
- дипломирани математичар - теоријска математика,
- дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије),
- професор хемије - математике,
- професор географије - математике,
- професор физике - математике,
- професор биологије - математике,
- професор математике - теоријско усмерење,
- професор математике - теоријски смер,
- дипломирани математичар и информатичар.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да
имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике.10. Биологија:
- професор биологије,
- дипломирани биолог,
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог,
- професор биологије и хемије,
- дипломирани биолог - смер заштите животне средине,
- дипломирани биолог - еколог,
- дипломирани професор биологије и хемије,
- професор биологије - географије,
- професор биологије - хемије,
- професор биологије - физике,
- професор биологије - информатике,
- професор биологије - математике,
- дипломирани професор биологије - мастер,
- дипломирани биолог - мастер,
- дипломирани професор биологије - хемије, мастер,
- дипломирани професор биологије - географије, мастер,
- дипломирани молекуларни биолог - мастер,
- дипломирани биолог заштите животне средине,
- мастер биолог,
- мастер професор биологије,
- мастер професор биологије и географије,
- мастер професор биологије и хемије.
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије биологије.
11. Хемија:
- дипломирани хемичар,
- професор хемије,
- професор хемије и физике,
- професор хемије и биологије,
- дипломирани хемичар опште хемије,
- дипломирани хемичар за истраживање и развој,
- дипломирани физикохемичар,
- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство,
- професор биологије и хемије,
- професор физике и хемије за основну школу,
- дипломирани професор биологије и хемије,
- дипломирани хемичар - професор хемије,- дипломирани професор хемије - мастер,
- професор физике - хемије,
- професор географије - хемије,
- професор биологије - хемије,
- дипломирани професор физике - хемије, мастер,
- дипломирани професор биологије - хемије, мастер,
- дипломирани педагог за физику и хемију,
- дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер,
- дипломирани хемичар - мастер,
- мастер професор хемије,
- мастер хемичар,
- мастер професор физике и хемије,
- мастер професор биологије и хемије.
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије хемије.
12. Физичко васпитање:
- професор физичког васпитања,
- професор физичке културе,
- дипломирани педагог физичке културе,
- професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране,
- професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације,
- професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут,
- дипломирани професор физичког васпитања и спорта,
- мастер професор физичког васпитања и спорта,
- мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије,
- професор физичког васпитања и спорта,
- мастер физичког васпитања и спорта.
13. Техничко и информатичко образовање:
- професор техничког образовања,
- професор технике,
- професор технике и информатике,
- професор информатике и техничког образовања,
- професор техничког образовања и машинства,
- професор технике и машинства,
- професор машинства,
- професор електротехнике,
- професор техничког образовања и техничког цртања,
- професор техничког образовања и физике,
- професор физике и основа технике,- професор техничког образовања и хемије,
- дипломирани педагог зафизику и општетехничко образовање ОТО,
- дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
- професор физике и основа технике за основну школу,
- професор техничког образовања и васпитања,
- професор техничког васпитања и образовања,
- професор политехничког образовања и васпитања,
- професор политехничког васпитања и образовања,
- професор политехничког образовања,
- професор технике и графичких комуникација,
- професор производно-техничког образовања,
- дипломирани педагог за техничко образовање,
- дипломирани педагог за физику и основе технике,
- професор основа технике и производње,
- професор политехнике,
- професор технике и медијатекарства,
- професор техничког образовања и медијатекар,
- дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
- дипломирани професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
- дипломирани професор технике и информатике - мастер,
- дипломирани професор технике - мастер,
- мастер професор технике и информатике,
- мастер професор информатике и технике,
- професор основа технике и информатике.
Наставу из предмета одређених у ставу 1. овог члана могу да изводе и лица која су
завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм из
тих предмета у трајању од осам семестара.
+ Види:
чл. 2. Правилника - 15/2013-9.
Члан 4.
Наставу из факултативних наставних предмета могу да изводе лица из чл. 2. и 3. овог
правилника, зависно од врсте факултативног предмета, а у складу са школским програмом и
општим актом школе.
Члан 5.
Послове којима се остварују садржаји образовно-васпитног рада у продуженом боравку
од првог до четвртог разреда може да обавља лице које испуњава услове утврђене у члану
2. став 1. овог правилника за извођење образовно васпитног рада у разредној настави.
Члан 6.Послове стручног сарадника могу да обављају:
1. Школски педагог:
- професор педагогије,
- дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије,
- дипломирани школски педагог-психолог,
- дипломирани педагог,
- мастер педагог,
- дипломирани педагог - мастер.
2. Школски психолог:
- професор психологије,
- дипломирани психолог - општи смер или смер школске психологије,
- дипломирани школски психолог - педагог,
- дипломирани школско-клинички психолог,
- дипломирани психолог,
- мастер психолог,
- дипломирани психолог - мастер.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да
поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.
3. Андрагог:
- професор андрагогије,
- дипломирани андрагог,
- мастер андрагог,
- дипломирани андрагог - мастер.
4. Дефектолог:
1) Сурдопедагог
- професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног слуха,
дипломирани дефектолог-сурдоаудиолог,
- дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха,
- наставник дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа,
- дипломирани дефектолог-мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност,
- дипломирани дефектолог-мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора.
- дипломирани дефектолог-мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност;2) Тифлолог
- професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног вида,
- дипломирани дефектолог-тифлолог,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора.
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност;
3) Соматопед
- професор, односно дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким
поремећајима,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора.
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност;
4) Специјални педагог
- дипломирани специјални педагог,
- професор, односно дипломирани дефектолог за друштвену самозаштиту и
ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм Превенција и третман поремећаја понашања,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Превенција и третман поремећаја понашања,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора;
5) Олигофренопедагог
- професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом ментално ометеном у
развој,- дипломирани дефектолог - олигофренолог,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност;
5. Логопед:
- професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом са сметњама у говору,
- дипломирани дефектолог-логопед,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм Логопедије,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Логопедије.
6. Социјални радник:
- дипломирани социолог,
- социјални радник,
- мастер социјални радник.
7. Здравствени радник:
- доктор медицине,
- доктор стоматологије,
- виша медицинска сестра.
8. Библиотекар:
- дипломирани библиотекар - информатичар,
- професор, односно дипломирани филолог језика и књижевности,
- професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом
књижевности,
- професор разредне наставе,
- професор језика и књижевности, односно књижевности и језика - смер за
библиотекарство,
- професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика,
- професор српскохрватског језика и југословенске књижевности,
- професор српског језика и књижевности,
- професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
- професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност исрпскохрватски језик,
- професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност,
- мастер библиотекар - информатичар,
- мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и информатика),
- мастер професор језика и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и
информатика).
9. Медијатекар:
- дипломирани инжењер организације за информационе системе,
- инжењер електротехнике - за електронику,
- професор информатике,
- лице из чл. 2. и 3. овог правилника.Члан 7.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи ("Просветни гласник", бр. 6/96,
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09,
4/09, 9/09 и 3/10).
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Просветном
гласнику".

ОСНОВНИ ТЕКСТ
На основу члана 121. став 11. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 52/11),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси
Правилник о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС -
Просветни гласник", бр. 11/2012 од 7.11.2012. године.
Члан 1.Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи.
Члан 2.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:
1) професор разредне наставе,
2) наставник разредне наставе,
3) професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом,
4) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,
5) мастер учитељ,
6) дипломирани учитељ - мастер.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави из страног
језика као обавезног предмета у првом циклусу основног образовања и васпитања могу
да изводе лица, и то:
1) професор одговарајућег страног језика,
2) професор разредне наставе,
3) дипломирани филолог,
4) дипломирани школски педагог или школски психолог,
5) дипломирани педагог или дипломирани психолог,
6) наставник одговарајућег страног језика, у складу са чл. 145. и 146. Закона о основној
школи,
7) наставник одговарајућег страног језика са положеним стручним испитом по
прописима из области образовања или лиценцом за наставника,
8) наставник разредне наставе,
9) лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које је
на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и
психологије, као и методике наставе,
10) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,
11) професор разредне наставе, који је на основним студијама савладао програм Модула
за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење
којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1
Заједничког европског оквира,
12) дипломирани библиотекар - информатичар,
13) мастер филолог,
14) мастер професор језика и књижевности,
15) мастер учитељ,
16) дипломирани учитељ - мастер,
17) мастер учитељ, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује
савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког
европског оквира,
18) дипломирани учитељ-мастер, који је на основним студијама савладао програм
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседујеуверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира,
19) мастер библиотекар - информатичар.
Лица из става 2. тач. 2), 4), 5), 8), 9), 12), 15), 16) и 19) која нису професори одговарајућег
језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира).
Лица из става 2. тач. 3), 13) и 14) треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2
(Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски
програм или главни предмет/профил.
Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од
филолошких катедри универзитета у Србији, или међународно признатом исправом за ниво
знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност
утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Лица из става 2. овог члана треба да савладају и обуку за наставу страног језика на раном
узрасту у трајању од 25 сати у организацији Завода за унапређивање васпитања и
образовања - Центар за професионални развој, односно друге организације коју овласти
Министарство просвете науке и технолошког развоја.
Предност за извођење наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и
васпитања из става 2. овог члана имају мастер професор језика и књижевности
(одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер филолог
(одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно професор, односно
наставник одговарајућег страног језика, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ-
мастер, односно професор разредне наставе, наставник разредне наставе, мастер професор
или професор у предметној настави и наставник у предметној настави са положеним
испитом Б2.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета српски као нематерњи
језик у првом циклусу основног образовања и васпитања могу да изводе лица, и то:
1) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине,
2) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама са
мађарским, русинским или румунским наставним језиком,
3) дипломирани филолог (србиста - српски језик и лингвистика) - мастер,
4) професор српског језика и књижевности,
5) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком,
6) професор српске књижевности и језика,
7) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
8) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима,
9) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима,
10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност,
11) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик,
12) професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима,
14) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима,
15) професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и општу
књижевност,
16) професор југословенске књижевности са страним језиком,17) дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
18) дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
19) професор разредне наставе,
20) наставник разредне наставе,
21) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)),
22) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика)),
23) мастер учитељ,
24) дипломирани учитељ-мастер.
Лица из става 8. тач. 19), 20), 23) и 24) овог члана која су диплому стекла на језику
мањина треба да поседују знање српског језика најмање на нивоу Ц1 (Заједничког
европског оквира). Ниво знања Ц1 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту
на неком од учитељских/педагошких факултета или на катедри за српски језик одговарајућих
факултета у Републици Србији.
Лица из става 8. тач. 3) - 24) овог члана у обавези су да положе испите из Методике с
основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке
праксе и српског језика у контакту са мађарским/словачким језиком (за мађарску и словачку
националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у
контакту) за остале националне мањине.
Лица из става 8. тач. 3) - 24) овог члана треба да савладају обуку за наставу из српског
језика као нематерњег језика у трајању од 20 сати у организацији Завода за унапређивање
образовања и васпитања - Центар за професионални развој запослених у образовању.
Члан 3.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи
лице које је стекло високо образовање, и то:
1. Српски језик:
а) Српски језик:
1) професор српског језика и књижевности,
2) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком,
3) професор српске књижевности и језика,
4) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима,
6) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима,
7) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност,
8) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик,
9) професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
10) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима,11) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима,
12) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама
у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или
румунском језику,
13) професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност,
14) професор југословенске књижевности са страним језиком,
15) дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
16) дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
17) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине,
18) професор српског језика и српске књижевности,
19) дипломирани компаратиста,
20) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)),
21) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика)).
б) Српски као нематерњи језик:
1) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине,
2) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама са
мађарским, русинским или румунским наставним језиком,
3) дипломирани филолог (србиста - српски језик и лингвистика) - мастер,
4) професор српског језика и књижевности,
5) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком,
6) професор српске књижевности и језика,
7) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
8) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима,
9) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима,
10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност,
11) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик,
12) професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима,
14) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима,
15) професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и општу
књижевност,
16) професор југословенске књижевности са страним језиком,
17) дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
18) дипломирани филолог за књижевност и српски језик.
19) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српскакњижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)),
20) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика)).
Лица из става 1. тачка 1а, подтач. 3) - 20) овог члана у обавези су да положе испите из
Методике с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика,
Методичке праксе и испит из српског језика у контакту са мађарским/словачким језиком (за
мађарску и словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну
лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале националне мањине.
Лица из става 1. тачка 1а, подтач. 3) - 20) овог члана треба да савладају обуку за наставу
српског као нематерњег језика у трајању од 20 сати у организацији Завода за унапређивање
образовања и васпитања - Центар за професионални развој запослених у образовању.
2. Матерњи језик припадника националних мањина:
1) албански језик:
- професор, односно дипломирани филолог за албански језик и књижевност,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил албански језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
албански језик);
2) бугарски језик:
- професор, односно дипломирани филолог за бугарски језик и књижевност,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил бугарски језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
бугарски језик);
3) мађарски језик:
- професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
мађарски језик);
4) русински језик:
- професор русинског језика и књижевности,
- професор руског или српскохрватског језика и књижевности уз услов да му је знање
русинског језика проверено на факултету,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил русински језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
русински језик);
5) румунски језик:
- професор, односно дипломирани филолог за румунски језик и књижевност,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил румунски језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
румунски језик);
6) словачки језик:
- професор, односно дипломирани филолог за словачки језик и књижевност,- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил словачки језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
словачки језик);
7) хрватски језик:
- професор хрватског језика и књижевности,
- професор српскохрватског језика и књижевности,
- дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима,
- професор југословенске књижевности и српскохрватског језика,
- професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност,
- професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима.
3. Страни језик:
1) енглески језик:
- професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност,
- дипломирани професор енглеског језика и књижевности,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик);
2) италијански језик:
- професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил италијански језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
италијански језик);
3) немачки језик:
- професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
немачки језик);
4) руски језик:
- професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил руски језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
руски језик);
5) француски језик:
- професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил француски језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
француски језик);
6) шпански језик:
- професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност  - професор шпанског језика и хиспанских књижевности,
- мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил шпански језик),
- мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
шпански језик).
4. Ликовна култура:
- дипломирани сликар,
- академски сликар - ликовни педагог,
- академски графичар - ликовни педагог,
- академски вајар - ликовни педагог,
- дипломирани сликар - професор ликовне културе,
- дипломирани графичар - професор ликовне културе,
- дипломирани вајар - професор ликовне културе,
- дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе,
- дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе,
- дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе,
- дипломирани сликар - професор,
- дипломирани вајар,
- дипломирани вајар - професор,
- дипломирани графички дизајнер,
- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре,
- дипломирани сликар зидног сликарства,
- дипломирани графичар,
- дипломирани графичар - професор,
- професор ликовних уметности,
- наставник ликовне уметности,
- мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и дизајна),
- мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и дизајна),
- мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна),
- мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна),
- лице са завршеним факултетом ликовних уметности,
- лице са завршеним факултетом примењених уметности,
- лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна.
5. Музичка култура:
- академски музичар,
- дипломирани музичар - музички педагог,
- дипломирани музички педагог,- дипломирани музичар - композитор,
- дипломирани композитор,
- дипломирани музичар - диригент,
- дипломирани музичар - музиколог,
- дипломирани музиколог,
- наставник музичке културе,
- дипломирани диригент,
- дипломирани музичар - акордеониста,
- дипломирани музичар - гитариста,
- дипломирани музичар - соло певач,
- дипломирани професор солфеђа и музичке културе,
- дипломирани етномузиколог,
- дипломирани музичар - пијаниста,
- дипломирани музичар - чембалиста,
- дипломирани музичар - оргуљаш,
- дипломирани музичар - харфиста,
- дипломирани музичар - перкусиониста,
- дипломирани музичар - виолиниста,
- дипломирани музичар - виолиста,
- дипломирани музичар - виолончелиста,
- дипломирани музичар - контрабасиста,
- дипломирани музичар - флаутиста,
- дипломирани музичар - обоиста,
- дипломирани музичар - кларинетиста,
- дипломирани музичар - фаготиста,
- дипломирани музичар - хорниста,
- дипломирани музичар - трубач,
- дипломирани музичар - тромбониста,
- дипломирани музичар - тубиста,
- професор црквене музике и појања,
- дипломирани музичар - саксофониста,
- професор солфеђа и музичке културе,
- дипломирани музичар - педагог,
- дипломирани музичар - бајаниста,
- дипломирани музичар за медијску област,
- мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог,
- етномузиколог, музиколог или музички теоретичар),
- мастер музички уметник (сви професионални статуси),- мастер композитор.
Лица која су стекла академско звање мастер треба да имају положен испит Методика
наставе општег музичког образовања као изборни предмет на академским или мастер
студијама.
6. Историја:
- професор историје,
- професор историје и географије,
- дипломирани историчар,
- мастер историчар,
- дипломирани историчар - мастер.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да
имају завршене основне академске студије историје.
7. Географија:
- професор географије,
- дипломирани географ,
- професор географије и историје,
- дипломирани професор биологије и географије,
- дипломирани професор географије и информатике,
- професор биологије-географије,
- професор физике-географије,
- професор географије-информатике
- дипломирани професор географије-мастер,
- дипломирани географ - мастер,
- мастер географ,
- мастер професор географије,
- мастер професор биологије и географије,
- мастер професор географије и информатике,
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да
имају завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани
географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или
двопредметне студије географије и информатике.
8. Физика:
- професор физике,
- дипломирани физичар,
- професор физике и хемије,
- дипломирани педагог за физику и хемију,
- професор физике и основе технике,
- дипломирани педагог за физику и основе технике,
- професор физике и математике,
- дипломирани астрофизичар,- дипломирани физичар за примењену физику и информатику,
- професор физике и хемије за основну школу,
- професор физике и основа технике за основну школу,
- дипломирани физичар за примењену физику,
- професор физике за средњу школу,
- дипломирани физичар истраживач,
- дипломирани професор физике и хемије за основну школу,
- дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
- дипломирани физичар за општу физику,
- дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику,
- дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО,
- дипломирани астроном, смер астрофизика,
- професор физике-информатике,
- дипломирани физичар-медицинска физика,
- дипломирани професор физике-мастер,
- дипломирани физичар-мастер,
- мастер физичар,
- мастер професор физике,
- мастер професор физике и хемије,
- мастер професор физике и информатике,
- дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије,
- дипломирани физичар - мастер физике-астрономије,
- дипломирани физичар - мастер медицинске физике,
- дипломирани професор физике-хемије, мастер,
- дипломирани професор физике-информатике, мастер,
- дипломирани физичар - професор физике -мастер,
- дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер,
- дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер,
- дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер,
- дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
- дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер.
9. Математика:
- професор математике,
- дипломирани математичар,
- дипломирани математичар за теоријску математику и примене,
- дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
- дипломирани математичар - информатичар,
- професор математике и рачунарства,- дипломирани математичар заматематику економије,
- професор информатике - математике,
- дипломирани математичар - астроном,
- дипломирани математичар - примењена математика,
- дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи
геометрије),
- дипломирани информатичар,
- мастер математичар,
- мастер професор математике,
- мастер професор математике и физике,
- мастер професор математике и информатике,
- мастер професор физике и математике,
- мастер професор информатике и математике,
- дипломирани професор математике-мастер,
- дипломирани математичар - мастер,
- дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије),
- дипломирани математичар - професор математике,
- дипломирани математичар - теоријска математика,
- дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије),
- професор хемије - математике,
- професор географије - математике,
- професор физике - математике,
- професор биологије - математике,
- професор математике - теоријско усмерење,
- професор математике - теоријски смер,
- дипломирани математичар и информатичар.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да
имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике.
10. Биологија:
- професор биологије,
- дипломирани биолог,
- дипломирани молекуларни биолог и физиолог,
- професор биологије и хемије,
- дипломирани биолог - смер заштите животне средине,
- дипломирани биолог - еколог,
- дипломирани професор биологије и хемије, - професор биологије - географије,
- професор биологије - хемије,
- професор биологије - физике,
- професор биологије - информатике,
- професор биологије - математике,
- дипломирани професор биологије - мастер,
- дипломирани биолог - мастер,
- дипломирани професор биологије - хемије, мастер,
- дипломирани професор биологије - географије, мастер,
- дипломирани молекуларни биолог - мастер,
- дипломирани биолог заштите животне средине,
- мастер биолог,
- мастер професор биологије,
- мастер професор биологије и географије,
- мастер професор биологије и хемије.
11. Хемија:
- дипломирани хемичар,
- професор хемије,
- професор хемије и физике,
- професор хемије и биологије,
- дипломирани хемичар опште хемије,
- дипломирани хемичар за истраживање и развој,
- дипломирани физикохемичар,
- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство,
- професор биологије и хемије,
- професор физике и хемије за основну школу,
- дипломирани професор биологије и хемије,
- дипломирани хемичар - професор хемије,
- дипломирани професор хемије - мастер,
- професор физике - хемије,
- професор географије - хемије,
- професор биологије - хемије,
- дипломирани професор физике - хемије, мастер,
- дипломирани професор биологије - хемије, мастер,
- дипломирани педагог за физику и хемију,
- дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер,
- дипломирани хемичар - мастер,
- мастер професор хемије,- мастер хемичар,
- мастер професорфизике и хемије,
- мастер професор биологије и хемије.
12. Физичко васпитање:
- професор физичког васпитања,
- професор физичке културе,
- дипломирани педагог физичке културе,
- професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране,
- професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације,
- професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут,
- дипломирани професор физичког васпитања и спорта,
- мастер професор физичког васпитања и спорта,
- мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.
13. Техничко и информатичко образовање:
- професор техничког образовања,
- професор технике,
- професор технике и информатике,
- професор информатике и техничког образовања,
- професор техничког образовања и машинства,
- професор технике и машинства,
- професор машинства,
- професор електротехнике,
- професор техничког образовања и техничког цртања,
- професор техничког образовања и физике,
- професор физике и основа технике,
- професор техничког образовања и хемије,
- дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО,
- дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
- професор физике и основа технике за основну школу,
- професор техничког образовања и васпитања,
- професор техничког васпитања и образовања,
- професор политехничког образовања и васпитања,
- професор политехничког васпитања и образовања,
- професор политехничког образовања,
- професор технике и графичких комуникација,
- професор производно-техничког образовања,
- дипломирани педагог за техничко образовање,
- дипломирани педагог за физику и основе технике,- професор основа технике и производње,
- професор политехнике,
- професор технике и медијатекарства,
- професор техничког образовања и медијатекар,
- дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
- дипломирани професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
- дипломирани професор технике и информатике - мастер,
- дипломирани професор технике - мастер,
- мастер професор технике и информатике,
- мастер професор информатике и технике.
Наставу из предмета одређених у ставу 1. овог члана могу да изводе и лица која су
завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм из
тих предмета у трајању од осам семестара.
Члан 4.
Наставу из факултативних наставних предмета могу да изводе лица из чл. 2. и 3. овог
правилника, зависно од врсте факултативног предмета, а у складу са школским програмом и
општим актом школе.
Члан 5.
Послове којима се остварују садржаји образовно-васпитног рада у продуженом боравку
од првог до четвртог разреда може да обавља лице које испуњава услове утврђене у члану
2. став 1. овог правилника за извођење образовно васпитног рада у разредној настави.
Члан 6.
Послове стручног сарадника могу да обављају:
1. Школски педагог:
- професор педагогије,
- дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије,
- дипломирани школски педагог-психолог,
- дипломирани педагог,
- мастер педагог,
- дипломирани педагог - мастер.
2. Школски психолог:
- професор психологије,
- дипломирани психолог - општи смер или смер школске психологије,
- дипломирани школски психолог - педагог,
- дипломирани школско-клинички психолог,
- дипломирани психолог,
- мастер психолог,
- дипломирани психолог - мастер.Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да
поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.
3. Андрагог:
- професор андрагогије,
- дипломирани андрагог,
- мастер андрагог,
- дипломирани андрагог - мастер.
4. Дефектолог:
1) Сурдопедагог
- професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног слуха,
дипломирани дефектолог-сурдоаудиолог,
- дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха,
- наставник дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа,
- дипломирани дефектолог-мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност,
- дипломирани дефектолог-мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора.
- дипломирани дефектолог-мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност;
2) Тифлолог
- професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног вида,
- дипломирани дефектолог-тифлолог,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора.
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност;
3) Соматопед
- професор, односно дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијскипрограм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким
поремећајима,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора.
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност;
4) Специјални педагог
- дипломирани специјални педагог,
- професор, односно дипломирани дефектолог за друштвену самозаштиту и
ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм Превенција и третман поремећаја понашања,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Превенција и третман поремећаја понашања,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора;
5) Олигофренопедагог
- професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом ментално ометеном у
развој,
- дипломирани дефектолог - олигофренолог,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност;
5. Логопед:
- професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом са сметњама у говору,
- дипломирани дефектолог-логопед,
- мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијскипрограм Логопедије,
- дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Логопедије.
6. Социјални радник:
- дипломирани социолог,
- социјални радник,
- мастер социјални радник.
7. Здравствени радник:
- доктор медицине,
- доктор стоматологије,
- виша медицинска сестра.
8. Библиотекар:
- дипломирани библиотекар - информатичар,
- професор, односно дипломирани филолог језика и књижевности,
- професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом
књижевности,
- професор разредне наставе,
- професор језика и књижевности, односно књижевности и језика - смер за
библиотекарство,
- професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика,
- професор српскохрватског језика и југословенске књижевности,
- професор српског језика и књижевности,
- професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
- професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик,
- професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност,
- мастер библиотекар - информатичар,
- мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и информатика),
- мастер професор језика и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и
информатика).
9. Медијатекар:
- дипломирани инжењер организације за информационе системе,
- инжењер електротехнике - за електронику,
- професор информатике,
- лице из чл. 2. и 3. овог правилника.
Члан 7.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи ("Просветни гласник", бр. 6/96,
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09,
4/09, 9/09 и 3/10).Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Просветном
гласнику".
Број 110-00-00021/2012-06
У Београду, 10. септембра 2012. године
Министар
проф. др Жарко Обрадовић, с.р.