субота, 31. август 2013.

Припремите малишане за школу

Здравица учитељу - Добрица Ерић

            


                                            ЗДРАВИЦА УЧИТЕЉУ
                                          Млад нам буди
                                          учитељу стари
                                          Сви ти ђаци
                                          били петичари!
                                           Остари нам
                                          учитељу млади
                                          У разреду –
                                         најлепшој ливади!

Добра припрема за час

среда, 28. август 2013.

Додатна настава у основној школиДодатни рад организује се за даровите ученике, најчешће из математике, страног језика, ликовне и музичке културе ( у старијим разредима и из хемије, физике, биологије ).
Критеријуми за одређивање даровите деце су различити, али углавном се сматра да су даровита деца она чији је коефицијент интелигенције изнад 140.
Рад са даровитом децом изводи се у групама од 2 до 5 ученика, по посебном програму, у посебном простору и са стручним кадром.  (ВЕСЕЛЕ КЛУПЕ) https://www.ffst.hr/odsjeci/.../nastava/uvod_met.../7.%20SAT-dodatna.pp...‎


уторак, 27. август 2013.

Математика – стандарди постигнућа на крају 4.разреда

Основна школа „Дража Марковић Рођа“ Смољинац
Математика

Математика – стандарди постигнућа на крају 4.разреда
Наставна област
Нивои постигнућа
Стандарди
Природни бројеви и операције са њима
Основни ниво
1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној полиправој;
1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве хиљаде;
1МА.1.1.3. множи и дели без остатка (троцифрене бројеве једноцифреним) у оквиру прве хиљаде;
1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом;
1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљасе;
Средњи ниво
1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем;
1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и  хиљаду најближу датом броју;
1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза;
1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције;
1МА.2.1.5. уме да решава једначине;
Напредни ниво
1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака;
1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени;
1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет;
1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми;
1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом;
Геометрија
Основни ниво
1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни ( паралелност, нормалност, припадност);
1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе;
1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица;
1МА.1.2.4. користи поступак мерења површине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица;

Средњи ниво
1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни;
1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине;
1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе;
1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим мерним јединицама;
1МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим мерним јединицама;
1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову површину када су подаци дати у истим мерним јединицама;

Напредни ниво
1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање;
1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника;
1МА.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника;
1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и површину сложених фигура у равни када су подаци дати у истим мерним јединицама;
1МА.3.2.5. уме да израчуна запремину коцке и квадра када су подаци дати у истим мерним јединицама;

Разломци
Основни ниво
1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак    ( и препозна његов графички приказ;
1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине;
Средњи ниво
1МА. 2.3.1. уме да препозна разломак   ( b b )када је графички приказан на фигури  b делова;
1МА. 2.3.2. уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, упоређује разломке облика  (n;

Напредни ниво
1MA.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак
 ( b
1МА.3.3.2. зна да израчуна део
 (


Мерење и мере
Основни ниво
1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама;
1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности ( l, dl, cl);
1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg, t );
1MA.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме;
Средњи ниво
1МА.2.4.1.  уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама;
1МА.2.4.2. зна јединице за време ( секунда, минут, сат, дан, меец, година) и уме да претвара веће у мање и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама;
1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање;
1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање;
1.МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању једноставних задатака и уме графички да представи дате податке;

Напредни ниво
1МА.3.4.1. зна јединице за време ( секунда, минут, сат, дан, меец, година, век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама;
1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности;
1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе.Чему служи срце - Недељко Попадић


ЧЕМУ СЛУЖИ СРЦЕСрце служи да се сања,
срце служи да се сетиш,
срце служи да се дружи
и кад падаш да полетиш.

Док га имаш и ти трајеш.
Срцу ништа није слично.
Срце имаш да га дајеш
и поклањаш несебично

Срце служи да се машта
и да суза некад кане.
Срце служи да опрашта
и када га груби ране!

Срце служи да свет градиш
и признање другом одаш.
Срцу свашта смеш да радиш,
само не смеш да га продаш.

Ако сретнеш некога ко
срце нема, човек буди:
помози му, покажи му
то срце из својих груди.

Срце служи да постојиш,
срце те ка врху шаље,
срце служи да се бојиш
ал' да ипак идеш даље!

Мораш напред и кад боли,
кад његове ватре пламте.
Због срца те неко воли.
По срцу те људи памте.

Срце служи да се бори,
на недаћу да се свикне.
Срце може да изгори,
ал' из праха и да никне.
Недељко Попадић