понедељак, 16. септембар 2019.

Пројектна настава за 2.разред - оперативни план за септембар
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 2. разред
СЕПТЕМБАР школска 2019/20.година
Циљ пројекта: оспособљавање ученика за безболнији повратак у школске клупе; оспособљавање ученика запосматрање и уочавање  своје околине и доприноса њеном очувању; оспособљавање ученика за вожњу бицикла и помагање развоју моторике, пажње, равнотеже и концентрације
Назив пројеката : ПОНОВО У ШКОЛИ, САОБРАЋАЈ


Садржај
Исходи
Активности, методе, облици
Средства
Међупредметне компентенције
Евалуација, самоевалуација
1. час 
Био је распуст, а на распусту...
2. час
Израда сликовног распореда часова
3.час
Пут од куће до школе
4.час
Учимо да возимо бицикл
Српскијезик:Учтиво учествује у вођеном и слободномразговору; обликује усмено описује ствари из непосредног окружења; бира и користи одговарајуће  речи у говору; направилан начин користи нове речи у свакодневном говору.  
Свет око нас: Сарађујеса вршњацима у заједничким активностима;
Идентификује разноврсност биљака на путу од куће до школе;
Математика:Одреди међусобни положај предмета и бића и њихов положај у односу на тло. 
Енглескијезик: препозна и именује жива бића, предмете које је видео на путу од школе до куће
Ликовна култура: опише, својим речима, визуелне карактеристике по којима препознаје облике и простор; изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања.
Музичка култура: пева по слуху песме различитог садржаја и расположења.
Физичко и здравствено васпитање: правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања.

Посматрање
Графичкопредстављање
Разговор, истраживање,игра
Цртањеиписање
Индивидуа­лниподстицај
Аналитичко-синтетичка
Индивидуални, групни, тандем, фронтални
·         самостално проналажење
       информација;
·         способност решавања
       проблема;
·         самостално учење;
·         сарадњу
Папир, оловке, дрвене боје,
Бицикл

Компетенција за учење;
Комуникација;
Одговоран однос према околини;
Одговоран однос према здрављу;

Ученички радови
посматрање
праћењеангажовања
ученика
презентације ученичких радова другима
Самопроцена, вршњачко вредновање, запажања родитеља