уторак, 27. август 2013.

Математика – стандарди постигнућа на крају 4.разреда

Основна школа „Дража Марковић Рођа“ Смољинац
Математика

Математика – стандарди постигнућа на крају 4.разреда
Наставна област
Нивои постигнућа
Стандарди
Природни бројеви и операције са њима
Основни ниво
1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној полиправој;
1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве хиљаде;
1МА.1.1.3. множи и дели без остатка (троцифрене бројеве једноцифреним) у оквиру прве хиљаде;
1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом;
1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљасе;
Средњи ниво
1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем;
1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и  хиљаду најближу датом броју;
1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза;
1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције;
1МА.2.1.5. уме да решава једначине;
Напредни ниво
1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака;
1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени;
1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет;
1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми;
1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом;
Геометрија
Основни ниво
1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни ( паралелност, нормалност, припадност);
1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе;
1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица;
1МА.1.2.4. користи поступак мерења површине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица;

Средњи ниво
1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни;
1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине;
1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе;
1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим мерним јединицама;
1МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим мерним јединицама;
1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову површину када су подаци дати у истим мерним јединицама;

Напредни ниво
1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање;
1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника;
1МА.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника;
1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и површину сложених фигура у равни када су подаци дати у истим мерним јединицама;
1МА.3.2.5. уме да израчуна запремину коцке и квадра када су подаци дати у истим мерним јединицама;

Разломци
Основни ниво
1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак    ( и препозна његов графички приказ;
1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине;
Средњи ниво
1МА. 2.3.1. уме да препозна разломак   ( b b )када је графички приказан на фигури  b делова;
1МА. 2.3.2. уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, упоређује разломке облика  (n;

Напредни ниво
1MA.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак
 ( b
1МА.3.3.2. зна да израчуна део
 (


Мерење и мере
Основни ниво
1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама;
1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности ( l, dl, cl);
1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg, t );
1MA.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме;
Средњи ниво
1МА.2.4.1.  уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама;
1МА.2.4.2. зна јединице за време ( секунда, минут, сат, дан, меец, година) и уме да претвара веће у мање и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама;
1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање;
1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање;
1.МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању једноставних задатака и уме графички да представи дате податке;

Напредни ниво
1МА.3.4.1. зна јединице за време ( секунда, минут, сат, дан, меец, година, век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама;
1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности;
1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе.Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!