недеља, 27. октобар 2013.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ НАСТАВНОГ ЧАСА

Стандард Индикатори 1 2 3 4

2.1.Наставник примењује одговарајуће дидактичко-методичка решења на часу

2.1.1 Наставник јасно истиче циљеве часа 
2.1.2 Наставник даје упуства и објашњења која су јасна ученицима 
2.1.3 Наставник истиче кључне појмове које ученици треба да науче 
2.1.4 Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 
2.1.5 Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве

2.2 Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу

2.2.1 Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема
2.2.2 Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим
2.2.3 Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота
2.2.4 Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области
2.2.5 Наставник учи ученике како да постављају себи циљеве у учењу

2.3.Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика

2.3.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика
2.3.2 Наставник прилагођава темпо рада различитим потребама ученика
2.3.3 Наставник прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика
2.3.4 Наставник посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним и васпитним потребама
2.3.5 Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОПа за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању

2.4 Ученици стичу знања на часу

2.4.1 Ученици су заинтересовани за рад на часу
2.4.2 Ученици активно учествују у раду на часу
2.4.3 Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу
2.4.4 Ученици користе доступне изворе знања
2.4.5 Ученици користе повратну информацију да реше задатак/унапреде учење
2.4.6 Ученици процењују тачност одговора /решења
2.4.7 Ученици умеју да образложе како су дошли до решења

2.5 Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 2.5.1 Наставник ефикасно структуира и повезује делове часа

2.5.2 Наставник ефикасно користи време на часу
2.5.3 Наставник на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним правилима
2.5.4 Наставник функционално користи постојећа наставна средства
2.5.5 Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења(користи питања,идеје,коментаре уч.на
2.5.6 Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа

2.6.Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења
2.6.1 Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика
2.6.2 Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика
2.6.3 Наставник похваљује напредак ученика
2.6.4 Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду
2.6.5 Наставник учи ученике како да процењују свој напредак
2.7 Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу
2.7.1 Наставник показује поштовање према ученицима
2.7.2 Наставник испољава емпатију према ученицима
2.7.3 Наставник адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика
2.7.4 Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика

2.7.5 Наставник даје ученицима могућност да постављају питања,дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу

Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!