уторак, 19. новембар 2019.

Пројектна настава за 2. разред - оперативни план за октобар

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  2. разред
 ОКТОБАР школска 2019/20.година
Циљ пројекта: оспособљавање ученика за разумевање својих права и обавеза, уважавање различитости полова, поштовање старијих особа, чување здравља и значај здравих навика
Назив пројекта : ЈА САМ САМО ДЕТЕ

Садржај
Исходи
Активности, методе, облици
Средства
Међупредметне компентенције
Евалуација, самоевалуација
1. час 
Имам права и обавезе
2.час
Кад сам био/ла дете (гост на часу дека или бака)
3.час
Наше сличности и разлике (11.октобар – Светски дан девојчица)
4.час
Шетамо селом (15.10. Светски дан пешачења)
5.час
Чувари здравља


Српскијезик: Учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; обликује усмено описује ствари из непосредног окружења; бира и користи одговарајуће  речи у говору; на правилан начин користи нове речи у свакодневном говору;
 Зна да правилно напише датум. 
Свет око нас:
Сарађујеса вршњацима у заједничким активностима;
Зна своја права и обавезе;
Поштује старије особе;
Уважава и разуме различитост полова;
Математика: уме да реши проблеме из свакодневног живота;
Енглескијезик: препозна и именује жива бића различитог пола и старосне доби;
Ликовна култура:
изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања.
Музичка култура: пева по слуху песме различитог садржаја и расположења.
Физичко и здравствено васпитање: правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања.

Посматрање
Разговор, истраживање,игра
Цртањеиписање
Индивидуа­лниподстицај
Аналитичко-синтетичка
Индивидуални, групни, тандем, фронтални
·         самостално проналажењеи нформација;
·         способност решавањапроблема;
·         самостално учење;
·         рад у групи,
сарадњу;- критичкиоднос према властитом и туђем раду;                                                                                  - доношење одлука; аргументовање;- усвајањедругачијих, нових начина рада;планирање;                                                                    - поштовање рокова и преузимање одговорности.
Дидактички материјал
Оловке у боји
Прибор за цртањеКомпетенција за учење;
 одговорно учешће
 у демократском друштву;
 естетичке компетенције; комуникације;
одговорном односу према околини; одговорном односу према здрављу;
одговоран однос према особама другог пола и старијим особама;
решавање проблема;
дигитална компетенција;
Ученички радови
посматрање
праћење ангажовања ученика
Белешке
презентације ученичких радова другима
Самопроцена, вршњачко вредновање, запажања родитеља


Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!