уторак, 19. новембар 2019.

Пројектна настава за 2.разред - оперативни план за новембар
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  2. разред
 НОВЕМБАР школска 2019/20.година
Циљ пројекта: оспособљавање ученика за разумевање лика и дела Вука Стефановића Караџића, значају чувања ћириличног писма
Назив пројекта : АЗБУКА

Садржај
Исходи
Активности, методе, облици
Средства
Међупредметне компентенције
Евалуација, самоевалуација
1.час
Вук С. Караџић
2.час
Познајем те по рукопису (писање и украшавање слова)
3.час
Познајем те по рукопису (писање и украшавање слова)
4.час
Израда паноа


Српскијезик:
Разуме значај Азбуке и значај лика и дела Вука С. Караџића;
Изражајно чита ћирилични текст;
Поштује саговорника и активно учествује у разговору;
Свет око нас: Сарађује са вршњацима у заједничким активностима;
Математика: Одреди међусобни положај предмета и њихов међусобни положај. 
Енглескијезик: препозна и именује оно што види на фотографијама.
Ликовна култура:
изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања.


Посматрање
Графичко представљање
Разговор, истраживање,игра
Цртање и писање
Индивидуа­лниподстицај
Аналитичко-синтетичка
Индивидуални, групни, тандем, фронтални
·         самостално проналажење информација;
·         способност решавања проблема;
·         самостално учење;
·         рад у групи,
сарадњу;
- критички однос према властитом и туђем раду;                                                                                  - доношење одлука; аргументовање;
- усвајањедругачијих, нових начина рада;планирање;                                                                    - поштовање рокова и преузимање одговорности.
Дидактички материјал
Оловке у боји
Прибор за цртање

Текстови скинути са Интернета о Азбуци, Вуку С. Караџићу
Фотографије Вука.С.Караџића, старих Буквара и Азбуке
Хамер
лепак
Компетенција за учење;
естетичке компетенције; комуникације;
одговорном односу према културном наслеђу;
решавање проблема;
дигитална компетенција;
Ученички радови
посматрање
праћење ангажовања ученика
Белешке
презентације ученичких радова другима
Самопроцена, вршњачко вредновање, запажања родитеља
Израда паноаНема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!