понедељак, 19. август 2013.

ПРИРОДА И ДРУШТВО - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 4.РАЗРЕДА

Основна школа „Дража Марковић Рођа“ Смољинац
Природа и друштво

Природа и друштво – стандарди постигнућа на крају 4.разреда
Наставна област
Нивои постигнућа
Стандарди
Жива и нежива природа
Основни ниво
1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића;
1ПД. 2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима;
Средњи ниво
1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи;
1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића;
1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића;
1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту;
1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници;
Напредни ниво
1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима;
1ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића;
Екологија
Основни ниво
1ПД.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе;
1ПД.1.2.2.зна употребну вредност природних ресурса;
1ПД.1.2.3. разликује повољно и
неповољно деловање човека по очување природе;

Средњи ниво
1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе;
1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса;
1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити;

Напредни ниво
                   /
Материјали
Основни ниво
1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала;
1ПД.1.3.3. зна да различите животне намирнице садрже различите састојке;
1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост, провидност, намагнетисаност;
1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу;
1ПД.1.3..6. зна промене материјала које настају због промене температуре, услед механичког утицаја и деловања воде и ваздуха;

Средњи ниво
1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање;
1ПД.2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог састава;
1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који то нису;
1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу;
1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене материјала;
1ПД.2.3.6. разликује промене материјала при којима настају други материјали од оних промена материјала при коме не настају други материјали;

Напредни ниво
1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи;
1ПД.3.3.2. примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом окружењу;
Кретање и оријентација у простору
Основни ниво
1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама;
1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија, век;
Средњи ниво
1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела;
1ПД.2.4.2. зна да се светлост креће праволинијски;
1ПД.2.4.4. уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа и најважнија насеља, облике рељефа и површинских вода;
Напредни ниво
1ПД.3.4.1. уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и значењу картографских знакова;
Друштво
Основни ниво
1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови;
1ПД.1.5.2.зна основна правила понашања у породици, школи и насељу;
1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу;
1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите;
1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља;
Средњи ниво
1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова;
1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе у различитим друштвеним групама;
1ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности;
Напредни ниво
1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима;
1ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују;
Држава Србија и њена прошлост
Основни ниво
1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода;
1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике;
1ПД.1.6.3. зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, границе, главни град, симболи, становништво;
1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости;
1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их;

Средњи ниво
1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и околини;
1ПД.2.6.2. зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији;
1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно-географских фактора – рељефа, вода, климе - и делатности људи;
1ПД.2.6.4. зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, појаве и личности;
1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад;
1ПД.2.6.6. препознаје основна културна и друштвена обележја различитих историјских периода;
1ПД.2.6.7. препознаје на основу карактеристичних историјских извора о ком историјском периоду или личности је реч;
Напредни ниво
1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских догађаја и појава.

Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!