понедељак, 19. август 2013.

СРПСКИ ЈЕЗИК - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 4.РАЗРЕДА

Основна школа „Дража Марковић Рођа“ Смољинац
Српски језик

Српски језик – стандарди постигнућа на крају 4.разреда
Наставна област
Нивои постигнућа
Стандарди
Говорна култура

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања), добро распоређује основну информацију и додатне информације;
1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став;
Вештина читања и разумевање прочитаног
Основни ниво
1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста;
1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је занимљив, да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате;
Средњи ниво
1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту;
1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са поступцима ликова;
1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за избор одређене илустрације;
Напредни ниво
1СЈ.3.2.3. разликује различита гледишта заступљена у информативном тексту (нпр. мишљење аутора текста vs. мишљење учесника у догађају);
1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из текста у дату табелу или дијаграм);
1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста, или износи свој став о догађајима из текста);
Писано изражавање
Основни ниво
1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи);
1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску прославу, забаву), разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије);
Средњи ниво
1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст;
1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст;
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне повављање);
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, исправља текст и исправља грешке);
1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, презиме, име родитеља, година рођења, адреса, телефон; школа, разред, одељење);
Напредни ниво
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене;
1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст ( уводни, средишњи и завршни део текста); добро распоређује основну информацију и додатне информације унутар текста и пасуса;
1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст;
Граматика и Лексикологија
Основни ниво
1.СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи ( род и број заједничких именица) и глаголско време (презент, перфекат и футур);
Средњи ниво
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве);
1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из једног глаголског времена у друго;
Напредни ниво
1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе);
1СЈ.3.4.4. одређује значење непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у којем су употребљени;
Књижевност
Основни ниво
1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту;

Средњи ниво
1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и диајлога;
1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту;
Напредни ниво
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст.

Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!