петак, 16. август 2013.

ПРИРОДА И ДРУШТВО - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ 3.РАЗРЕДА

Основна школа „Дража Марковић Рођа“ Смољинац
Природа и друштво

Природа и друштво – стандарди постигнућа на крају 3.разреда
Наставна област
Нивои постигнућа
Стандарди
Жива и нежива природа
Основни ниво
1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања;
1ПД.1.1.6. разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима;
Средњи ниво
1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића;
1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту;
1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници;
Напредни ниво
1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима;
Екологија
Основни ниво
1ПД1.2.2. зна употребну вредност природних ресурса;
1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе;
Средњи ниво
1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса;
1ПД.2.2.4.зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити;
Напредни ниво
                 /
Материјали
Основни ниво
1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост, провидност, намагнетисаност;
1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу;
1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене темперетуре, услед механичког утицаја и деловања воде и ваздуха;
Средњи ниво
1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање;
1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који то нису;
1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала  одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу;
Напредни ниво
1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи;
Кретање и
оријентација у
простору
Основни ниво
1ПД.1.4.3. уме да одреди стране света помоћу Сунца;
1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век;
1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара;

Средњи ниво
1ПД.2.4.2. зна да се светлост креће праволинијски;
1ПД.2.4.3. уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља;
1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена;

Напредни ниво
1ПД.3.4.1. уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и значењу картографских знакова;
Друштво
Основни ниво

1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу;
1ПД.1.5.4. зна који су главни извори
опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите;

Средњи ниво
1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама;
1ПД.2.5.3.разуме повезаност и међуповезаност различитих људских делатности;
Напредни ниво
1ПД.3.5.1. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују;
Држава Србија и њена прошлост
Основни ниво
1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода;
1ПД.1.6.4. зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости;
1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости;
1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их;
Средњи ниво
1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у насељу;
1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно – географских фактора-рељефа, вода, климе и делатности људи;
1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад;
1ПД.2.6.7. препознаје основна културна и друштвена обележја различитих историјских периода;
Напредни ниво
1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских догађаја и појава.

Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!