четвртак, 15. август 2013.

СВЕТ ОКО НАС - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 2.РАЗРЕДА

Основна школа „Дража Марковић Рођа“ Смољинац
Свет око нас

Свет око нас – стандарди постигнућа на крају 2.разреда
Наставна
област
Нивои постигнућа
Стандарди
Жива и
нежива
природа
Основни ниво
1ПД.1.1.1. прави разлику између живе и неживе природе;
1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу;
1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића;
1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања;
1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића;
1ПД.1.1.6. разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима;

Средњи ниво
1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима;
1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи;
1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића;
1ПД2.1.4. зна улогу основних делова живих бића;
1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту;
1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници;

Напредни ниво
1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима;
1ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића;

Екологија
Основни ниво
1ПД.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе;
1ПД.1.2.2. зна употребну вредност природних ресурса;
1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе;
Средњи ниво
1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе;
1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити;

Напредни ниво
               /
Материјали
Основни ниво
1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта;
1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала;
1ПД.1.3.3. зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу;

Средњи ниво
1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање;
1ПД.2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог састава;

Напредни ниво
1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи;
1ПД.3.3.2. примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом окружењу;

Кретање и
оријентација
У простору
Основни ниво
1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама;
1Пд.1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса, карактеристични објекти;
1ПД.1.4.3. уме да одреди стране света помоћу Сунца;
1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година;
1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника;

Средњи ниво
1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела;
Напредни ниво
1ПД.3.4.1. уме да примењује знања о странама света; 
Друштво
Основни ниво
1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови;
1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу;
Средњи ниво
1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова;
1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама;
Напредни ниво
1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима;
1ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују;

Држава Србија и њена
прошлост
Основни ниво
1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода;
1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике;
Средњи ниво
1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини;
1ПД.2.6.2. разуме повезаност природно-географских фактора – рељефа, вода, климе – и делатности људи;
Напредни ниво
1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних догађаја и појава.

Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!