понедељак, 12. август 2013.

МАТЕМАТИКА - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 1.РАЗРЕДА


Основна школа „Дража Марковић Рођа“ Смољинац
Математика - стандарди постигнућа на крају 1.разреда

Наставна област
Нивои постигнућа
Стандарди
Предмети у простору и односи међу њима
Основни 
ниво
1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе;
Средњи 
ниво
1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни;
Напредни 
ниво
/
Линија и
област
Основни
ниво
1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни ( квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни ( паралелност, нормалност, припадност);
Средњи
ниво
/
Напредни 
ниво
/
Класификација предмета према својствима
Основни ниво
1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни ( квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни ( паралелност, нормалност, припадност);
Средњи 
ниво
1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни;
Напредни 
ниво
/
Природни бројеви до 100
Основни ниво
1.МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној полуправој;
1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања до 100;
1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом;
1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине;
Средњи
ниво
1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, претходни, следећи број)и разуме декадни бројни систем;
1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза;
1МА.2.1.4. рачуна вредност израза са највише две операције;
Напредни
ниво
1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака;
1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени;
1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми;
Мерење и
мере
Основни
ниво
1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе;
1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица;
1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама;
Средњи ниво
1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине;

Напредни ниво
1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама;


Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!