понедељак, 12. август 2013.

Српски језик - стандарди постигнућа на крају 1.разреда

Основна школа „Дража Марковић Рођа“ Смољинац
Српски језик
Стандарди постигнућа на крају 1.разреда

Наставна област
Нивои постигнућа
Стандарди
Говорна култура
1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора; уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике;
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања;
1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв.  „певушења“ или „скандирања“;
1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни текст на основу претходне израде плана текста и издвајања значајних делова;
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему;
1СЈ. 0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју;
Вештина читања и разумевања прочитаног
Основни
ниво        
1.СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличног текста;
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације експлицитно исказане у једној реченици, пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.);
1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора, садржај, речник);
1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста;
1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста;
1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које   су му познате; издваја речи које су му непознате;

Средњи
ниво
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући информације исказане у различитим деловима текста (у различитим реченицама, пасусима, пољима табеле);
1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену;
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, на основу поступака јунака/актера, закључује о њиховим особинама, осећањима, намерама, и сл.);
1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му је занимљив/не занимљив, да ли се слаже/не слаже са поступцима ликова;
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни;
1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст;


Напредни
ниво
1.СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из различитих делова дужег текста;
1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. Објашњава зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста, или износи свој став о догађајима из текста);

Писано
изражавање
Основни ниво
1СЈ.1.3.1. пише штампаним и писаним словима ћирилице;
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише;
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком;
1СЈ:1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих);
1СЈ.1.3.5. пише кратким, потпуним реченицама једноставне структуре;
1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме;
1СЈ.1.3.7. препричава кратак и једноставан текст;
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст) и правилно их употребљава;
1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан);

Средњи
ниво
1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања назива места (насеља); правилно пише гласове Ћ, Ч, Ђ,Џ;
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типови  реченица, дужина реченица...);
1СЈ. 2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији (формално/ неформално);
1СЈ. 2.3.6. саставља кратак наративни текст;
1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст;


Напредни
ниво
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама;
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст);

Граматика и
лексикологија
Основни
ниво
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне);
1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију;
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији ( у кући, школи и сл.);

Средњи
ниво
1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне и заповедне);
1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију;
1СЈ.2.4. 9. Познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима ( у уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и правилно их употребљава;

Напредни
ниво
1СЈ.3.4.4. одређује значење непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у којем су употребљени;

Књижевност
Основни
ниво
1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме;
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну);
1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту;
1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту;
Средњи
ниво
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине-пословице, загонетке, брзалице);
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми;
1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима у књижевноуметничком тексту;
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту;
1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога;




Напредни
ниво
1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст;
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно - последичне везе међу догађајима у тексту.




Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!