четвртак, 15. август 2013.

СРПСКИ ЈЕЗИК - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 3.РАЗРЕДА

Основна школа „Дража Марковић Рођа“ Смољинац
Српски језик

Српски језик – стандарди постигнућа на крају 3.разреда
Наставна област
Нивои постигнућа
Стандарди
Говорна култура

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике;
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања;
1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв. „певушења“ или „скандирања“;
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања); добро распоређује основну информацију и додатне информације;
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање;
Вештина читања и
Разумевања
прочитаног
Основни ниво
1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста;
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације експлицитно исказане у једној реченици, пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.);
1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, речник);
1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста;
Средњи ниво
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, акоји спорије;
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући информације исказане у различитим деловима текста (у различитим реченицама, пасусима, пољима табеле);
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација, одређује след догађаја у тексту;
1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену;
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста ( предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, на основу поступака јунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.);

Напредни ниво
1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр. текст, табела, графички приказ);

Писано
изражавање
Основни ниво
1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назива школе;
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре;
1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме;
1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст ( до 400 речи);
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава;
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку ( о томе куда иде, зашто касни, и сл.);
Средњи ниво
1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/-чки/-шки); правилно пише речцу ЛИ и речцу НЕ; употребљава запету при набрајању;
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима;
1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији ( формалној/неформалној);
1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст;
1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст;
1СЈ2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне понављање);
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља грешке);
1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, презиме, име родитеља, година рођења, адреса, телефон; школа, разред, одељење);


Напредни ниво
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене;
1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро распоређује информацију и додатне информације унутар текста и пасуса;
1СЈ.3.3.3.прилагођава језичко-стилски израз типу текста;
1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст;
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи ( у односу на узраст);

Граматика и
Лексикологија
Основни ниво
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе);
1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) и глаголско време (презент, перфекат и футур);
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне);
1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију;
1СЈ.1.4.5. познаје значење речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији ( у кући, школи и сл.);

Средњи ниво
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе);
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве;  личне заменице; основне и редне бројеве);
1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне , упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне);
1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију;
Напредни ниво
1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи ( властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе);
1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у којем су употребљени;

Књижевност
Основни ниво
1СЈ1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну);
1СЈ1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту;
1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту;
Средњи ниво
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме;
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине – пословице, загонетке, брзалице);
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми;
1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима у књижевноуметничком тексту;
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима ( нпр. одређује редослед догађаја у
књижевноуметничком тексту);

Напредни ниво
1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст;
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту.

Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!