среда, 14. август 2013.

МАТЕМАТИКА - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 2.РАЗРЕДА

Основна школа „Дража Марковић Рођа“ Смољинац
Математика

Математика – стандарди постигнућа ученика 2.разреда 
Наставна област
Нивои постигнућа
Стандарди

Природни бројеви и операције са њима
Основни ниво
1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и прикаже број на датој полуправој;
1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве стотине,
1МА.1.1.3. множи и дели без остатка у оквиру прве стотине;
1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом;
1МА.1.1.5. уме да одреди непознат чинилац, дељеник, делилац;


Средњи ниво
1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, предходни, следећи број) и разуме декадни бројевни систем;
1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу најближу датом броју;
1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза;
1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције;
1МА:2.1.5. уме да решава задатке са непознатим чиниоцем, дељеником или делиоцем;


Напредни ниво
1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака;
1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени;
1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција поштујући приоритет;
1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми;


Геометрија
Основни ниво
1МА.1.2.1. уме да именује геометријске облике у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник и тачка);
1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине (m, cm dm) и њихове односе;
1МА.1.2.3. користи поступак мјерења дужине линије приказане на слици;


Средњи ниво
1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни;
1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине (m, cm, dm);
1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра;


Напредни ниво
1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење (m, cm, dm) из већих у мање;
1МА.3.2.2. зна да нацрта мрежу коцке и квадра;


Разломци
Основни ниво
1МА. 1.3.1. уме да израчуна половину и четвртину неке целине;

Средњи ниво
1МА.2.3.1. уме да израчуна половину и четвртину неке целине и обрнуто;

Напредни ниво
1МА.3.3.1. уме да израчуна половину и четвртину неке целине у сложенијим текстуалним задацима;


Мерење и мере
Основни ниво
1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама;
1МА.1.4.2. зна да решава једноставне задатке са применом m, cm, dm;
1МА.1.4.3. уме да чита једноставније графиконе и табеле;


Средњи ниво
1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама;
1МА.2.4.2. зна јединице за време ( минут и сат) и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама;
1МА.2.4.3. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању једноставнијих задатака;Напредни ниво
1МА.3.4.1. зна јединице за време ( минут и сат) и уме да пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама.

Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!