четвртак, 15. август 2013.

МАТЕМАТИКА - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 3.РАЗРЕДА

Основна школа „Дража Марковић Рођа“ Смољинац
Математика

Математика – стандарди постигнућа на крају 3.разреда
Наставна област
Нивои постигнућа
Стандарди
Природни бројеви и
Операције са њима
Основни ниво
1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној полуправој;
1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве хиљаде;
1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом;
1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру првр хиљаде;

Средњи ниво
1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева ( паран, непаран, најмањи, највећи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем;
1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју;
1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза;
1МА.2.1.4. рачуна вредност израза са највише две операције;
1MA.2.1.5. уме да решава једначине;
Напредни ниво
1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака;
1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени;
1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет;
1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми;
1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом;
Геометрија
Основни ниво
1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни ( паралелност, нормалност, припадност);
1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе;
1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица;
Средњи ниво
1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни;
1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине;
1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника када су подаци дати у истим мерним јединицама;
Напредни ниво
1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника;
Разломци
Основни ниво
1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине;
Средњи ниво
1МА.2.3.1. уме да препозна разломак  (b  10, ab ) када је графички приказан на  фигури подељеној на b делова;
Напредни ниво
                 /
Мерење и мере
Основни ниво
1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама;
1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности (l, dl, ml);
1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg t);
1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме;
Средњи ниво
1МА.2.4.1. . уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама;
 1.МА.2.4.2. зна јединице за време ( секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да претвара веће у мање и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама;
1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање;
1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање;
1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању једноставних задатака и уме графички да представи дате податке;

Напредни ниво
1МА.3.4.1. зна јединице за време ( секунда, минут, сат, дан, месец, година, век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама;
1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности;
1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе.

Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!