среда, 14. август 2013.

СРПСКИ ЈЕЗИК - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 2. РАЗРЕДА

Основна школа „Дража Марковић Рођа“ Смољинац
Српски језик

Српски језик – стандарди постигнућа на крају 2.разреда
Наставна област
Нивои постигнућа
Стандарди

Говорна
култура


1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике;
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања;
1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв. „певушења“ или „скандирања“;
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, јасно структурира казивање ( уводни, средишњи и завршни део казивања);
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју;


Вештина читања и разумевања
прочитаног
Основни ниво
ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличног и латиничног текста;
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације експлицитно исказане у једној реченици, пасусу или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико исл.);
1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на различите начине (синонимија, парафраза) садржана у тексту;
1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора, садржај, речник);
1Сј.1.2.5. одређује основну тему текста;
1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста;
1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста;
1Сј.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате;Средњи ниво
ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха;  уме да одреди на ком месту у тексту је пауза;
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом;
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту;
1СЈ.2.2.4. одређује основни смисао текста и његову намену;
1СЈ.2.2.5. препознаје фигуративно значење у тексту;
1СЈ.2.2.6. изводи једноставне закључке на основу текста;
1СЈ.2.2.7. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му је занимљив/незанимљив;
1СЈ.2.2.8. издваја делове текста који су му нејасни;Напредни ниво
ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из различитих делова дужег текста;
1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр. текст, табела, графички приказ);
1СЈ.3.2.3. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују; резимира наративни текст;
1СЈ.3.2.4. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста, или износи свој став о догађајима из текста);


Писано изражавање
Основни ниво
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ (ПРАВОПИС)
1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице и латинице;
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише;
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком;
1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назива школе;
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре;
1СЈ1.3.6. издваја  наслов, углавном се држи теме;
1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст ( до 200 речи);
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи ( у односу на узраст); правилно их употребљава;
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку ( о томе куда иде, зашто касни, и сл.);
1СЈ. 1.3.10. пише честитку ( за Нову годину, рођендан), позивницу ( за рођенданску прославу, забаву), разгледницу ( са летовања, зимовања, екскурзије);Средњи ниво
 ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ (ПРАВОПИС)
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу);
1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена места; правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник Ј у интервокалској позицији; употребљава запету при набрајању;
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израњегову намену;
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима;
1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији ( формалној/неформалној);
1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст;
1Сј.2.3.7. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр.  да избегне понављање) ;
1СЈ. 2.3.8. пише писмо (приватно) и уме да га адресира;
Напредни ниво
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ (ПРАВОПИС)
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене;
1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст ( уводни, средишњи и завршни део текста); добро распоређује основну информацију и додатне информације унутар текста и пасуса;
1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста;
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи ( у односу на узраст);
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе;


Граматика и лексикологија
Основни ниво
ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице и глаголе);
1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица);
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне);
1СЈ.1.1.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (у кући, школи, и сл.);Средњи ниво

ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице и глаголе);
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; основне и редне бројеве);
1СЈ.2.4.3. препознаје субјекат и предикат;
1СЈ.2.4.4. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне);
1СЈ.2.4.5. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику;
1СЈ.2.4.6. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским тестовима;


Напредни ниво
1СЈ.3.4.1. именује врсте речи ( властите и заједничке и глаголе);
1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: заједничких именица према броју, а глагола према роду и броју;
1СЈ.3.4.3. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у којем су употребљени;
1СЈ.3.4.4. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу;

Књижевност
Основни ниво

КЊИЖЕВНОСТ
1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне врсте (бајку и басну);
1СЈ.1.5.2. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту;
1СЈ.1.5.3. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту;
Средњи ниво
КЊИЖЕВНОСТ
1СЈ.2.5.1. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине – пословице, загонетке, брзалице);
1СЈ.2.5.2. препознаје стих и строфу у лирској песми;
1СЈ.2.5.3. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова у књижевноуметничком тексту;
1СЈ.2.5.4. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту);
1СЈ.2.5.5. разликује приповедање од описивања и дијалога;Напредни ниво
КЊИЖЕВНОСТ
1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст;
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту;
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст;

Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!