уторак, 13. август 2013.

СВЕТ ОКО НАС - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 1.РАЗРЕДА

Основна  школа „ Дража Марковић Рођа“ Смољинац

Свет око нас – нивои постигнућа на крају 1.разреда

Наставна област
Нивои постигнућа
                   Стандарди                                                     
Ја и други
Основни ниво
1ППД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови;
1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу;
1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу;
1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите
Средњи ниво
1ПД.1.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова;
1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама;
1ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности;
Напредни ниво
1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима;
1ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују;
Жива и нежива природа
Основни ниво
1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу;
1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића;
1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања;
1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића;
1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта;
1ПД.1.6.1. зна основне одлике рељефа и површинских вода;
Средњи ниво
1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима;
1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи;
1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића;
1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића;
1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту;
1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници;
1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене материјала;
Напредни ниво
1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима;
1ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића;
Оријентација у простору и
времену
Основни ниво
1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, карактеристични објекти;
1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век;
1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара;
Средњи ниво
1.ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела;
Напредни ниво
                   /
Култура живљења
Основни ниво
1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе;
1ПД.1.5.5.  зна поступке за очување и унапређивање људског здравља;
1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике;
1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости;
Средњи ниво
1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса;
1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она  штити;
1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад.
Напредни ниво
                /

Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!